Адамла къолайсызлыкъларын жашырмайдыла

«Левада-центр»  бардыргъан соруу кёргюзтгеннге кёре, россейли юйюрде аны бир келечисини иш хакъы 12 минг 500 сом эсе, аны жарлылыкъда жашагъаннга санарчады.

Россейлилени оюмларына кёре, къыралда жарлылыкъ властьла белгилеген кёрюмдюден 11,6 процентге бийикди. Эсигизге салайыкъ, 2019 жылны экинчи жарымына жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 11 минг 200 сом деп тохташдырылгъанды.

Соруугъа къатышханла белгилегеннге кёре, бюгюнлюкде тийишли жашау этер ючюн бир адамгъа 38 минг сом керекди. Шёндю уа, орта эсеп бла алып къарагъанда, юйюрлени къолайлары жаланда 17 мингнге жетеди. Ол а аш-суудан да озмайды. Адамла кийим сатып  алыргъа окъуна онглары болмагъанларын айтхандыла.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: