Семинарла, мастер-классла, билим бериу программала

Кёп болмай КъМКъУ-ну студентлери Чеченни къырал педагогика институту бардыргъан «Наследие великих мастеров» деген   битеуроссей  фестиваль-конкурсха къатышхандыла. 
Ол эки кесекден къуралгъанды. Биринчисинде заочный халда  Россейни 28 субъектинден 45 билим бериу организация къатышханды. Ала он номинацияда эки жюз чакълы чыгъармачылыкъ иш кёргюзтгендиле. Биринчи жерни алгъанланы санында  Къабарты-Малкъардан архитектура, къурулуш эм дизайн институтну  ючюнчю курсунда окъугъан Биттийланы Фарида, Милана Чегемова, Залина Шорманова эм Тамирлан Катанчиев да болгъандыла.    
Конкурсну экинчи кесеги уа Грозныйде баргъанды. Анда биринчи жол хорлагъанла кеслерини ишлери бла шагъырейлендиргендиле  «Наследие Кавказа» деген конкурсха да къатышхандыла. Аны чеклеринде 90 минутну ичинде  миллет оюуланы  да  къошуп   жау чыракъгъа кётюртме ишлерге керек эди.  
- Фестивальгъа къатышханыбыз профессионал жаны бла ёсерге  ахшы себепликди.  Бизни студентлерибиз  къысха заманны ичинде борчларын чурумсуз толтуралгъанлары бек къуундыргъанды, - дейди искусствоведенияны кандидаты  Султанланы Амина. 
Фестивальны ахырында «Темирни художестволу халда жарашдырыу» номинацияда  Милана Чегемова биринчи жерге тийишли болгъанды. 
Къыз бизге  конкурсну юсюнден оюмун да  билдиргенди. 
- Бизге миллет оюуланы  хайырланып жау чыракъ салыучу ишлерге керек эди. Алай ювелирлени темир тюйген цехге нек элтгенлерин а ангыламагъанма. Анда бизге керек оборудование, материал да жокъ эди. Болсада берилген затланы хайырланып ишибизни тамамларгъа  кюрешгенбиз. Фестивальда  иги кесек   фахмулу адам бла танышханма, кёп жангы зат да билгенме,  -дейди Милана.
Конкурсантла юч кюнню  ичинде семинарлагъа, мастер-класслагъа, экскурсиялагъа, билим бериу программалагъа да къатышхандыла. Билимлерин, сынамларын ёсдюргендиле эм жангы шуёхла  тапхандыла.   

 

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018