Таматаладан – насийхат сёзле, жаш тёлюден – оюмлу сагъышла

Бу кюнледе  Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Бизни Ата журтубуз - Россей!» деген ат бла «тёгерек стол» болгъанды. Ол 4 ноябрьде белгиленнген Халкъланы бирлигини кюнюне жораланнганды. Аны  КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда  миллетлени ишлери жаны бла министерствосу,  Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институту, КъМКъУ, КъМКъАУ,   «Патриот» регион жамауат организация къурагъандыла. Анга жаш тёлю правительствону келечилери эмда студентле къатышхандыла.
Тюбешиуню   СКГИИ-ни  проректору, профессор Эфендиланы Фуат ачханды. Ол быллай «тегерек столланы» бардырыу ахшы тёреге айланнганын чертгенди эмда анга келгенле бла шагъырейлендиргенди.  Аланы араларында уа жаш тёлю правительствону председатели, Кёп функциялы жаш тёлю араны директору Ахмед Аутлов, жазыучу, публицист, республиканы Жамауат палатасыны члени Мария Котлярова, КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосуну бёлюмюню таматасы Фатимат Бижева, КъМКъУ-ну проректору Малкъондуланы Юсюп, Аграр университетни президенти Мухамед Шахмурзов да болгъандыла.
Жыйылгъанлагъа айланып, Мухамед Шахмурзов быллай тюбешиуню бийик окъуу юйде бардырылгъаны бютюн магъаналы болгъанын чертип айтханды. «Вуз - ол жаш тёлю билим алгъандан сора да, бир бири бла танышхан, шуёх болгъан жерди. Ол а биз барыбыз да  биргебиз, деген магъананы тутады»,-дегенди. 
Ол башха жыллада студентле этген докладла бек сейир болгъанларын айтып, быйыл да алай болуруна ышаннганын билдиргенди.
Фатимат Бижева министр Анзор Курашиновну атындан жаш адамланы алгъышлагъанды, аланы тёртюнчю ноябрьде Нальчикде Къырал концерт залны аллында майданда митиннге къатышыргъа эм концертге къараргъа да чакъыргъанды.
Малкъондуланы Юсюп  «тёгерек столда» айтыллыкъ оюмла жашауда   кеслерине жер табарыкъларына ийнаннганын  айтып, жаш адамлагъа жетишимле тежегенди. Мария Котлярова уа жыйылгъанланы КъМР-ни Жамауат палатасыны атындан алгъышлагъанды. «Мен быллай «тёгерек столну» ишине экинчи кере къатышама да, ол керти да сейирлик эмда магъаналы болгъанын чертирге сюеме. Сиз халкъны тынгысыз этдирген сорууланы кётюресиз, ол а  жашларыбыз бла къызларыбыз къыралны, республиканы жашаууна уллу кёллю болмагъанларын кёргюзтеди»,-дегенди.
Алгъышлаула бошалгъанларындан сора, докладла башланнгандыла. Он студент  «Кузьма Мининни бла Дмитрий Пожарскийни Москваны азатлауда къошумчулукълары», «Россейни шёндюгю дунияда культурасыны магъанасы», «АБШ-ны бла Россейни араларында байламлыкъла», «Россей эм Запад» деген эм башха темаланы кётюргендиле. Докладладан сора, аланы сюзюу да болгъанды. 

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018