Битеу къолда болгъан онгланы бла ырысхыны наркоманиягъа къажау кюрешге бурургъа керекди

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Къабарты-Малкъар Республикада Наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В.Коков бардыргъанды. 
Кенгешге  КъМР-де баш федерал инспектор В.А.Канунников, КъМР-ни Парламентини Председатели Т.Б.Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., министерстволаны бла ведомстволаны, право низамны сакълаучу органланы бла кюч структураланы, шахар эмда район администрацияланы башчылары, жамауат биригиулени келечилери къатышхандыла.
Жыйылыуда терроризмге къажау муниципал комиссияланы жаш адамланы наркоманиядан кери этиу жаны бла ишлери сюзюлгенди, наркотиклени эмда адамны башын хайран этген башха  уулу затланы законсуз сатыу-алыугъа къажау кюреш не хайыр бергенине къаралгъанды, «Шарх-шарх - 2018» ведомствола аралы оператив-профилактика операцияны эсеплери чыгъарылгъандыла. Наркотиксиз болалмай къалгъанлагъа, ол санда тутулуп тургъанлагъа да, багъыуну, андан ары жашауларын къураргъа болушууну амалларын бютюн игилендирирге кереклисине энчи эс бурулгъанды.
Терроризмге къажау муниципал комиссияланы ишлерини эсеплери алада энтта да кемчиликле кёп болгъанларын, профилактика мадарланы къыйматларын кётюрюрге, кючлендирирге кереклисин кёргюзтедиле, дегенди Коков. Сёз ючюн, наркотиклеге къажау кюрешни программаларына кёре жер-жерледе этиллик  мадарла жаланда Прохладный шахарда, Прохладна, Урван эмда Лескен районлада белгиленнгендиле.  
Май,Чегем эмда Бахсан районлада, Бахсан шахар округда медицина учреждениялада психиатр-нарколог врачла жетишмейдиле.  Республиканы районларында кеси аллына ёсген кендирни жокъ этиу бла кюреш тийишлисича бардырылмайды.
- Битеу къолда болгъан онгланы бла ырысхыны наркоманиягъа къажау кюрешге бурургъа керекди, ол заманда андан къыймат чыгъарыкъды. Наркотиклеге къажау программаны толтурууну жаланда бир ведомствону боюнуна салыу тёрени къояр заман болгъанды. Бек алгъа анга жер-жерледе наркотиклеге къажау комиссияла себеплик этерге керекдиле,-деп чертгенди Коков.
Сюзюлген теманы юсюнден кеслерини оюмларын айтып Элбрус, Бахсан районланы, Прохладный шахар округну жер-жерли администрацияларыны башчылары Залийханланы К.Х-О., А.Х.Балкизов, И.В.Тараев, КъМР-ни саулукъ сакълау министри М.Б.Хубиев, КъМР-де УФСИН-ни къуллугъун толтургъан Ч.Г.Бермамитов сёлешгендиле.
 

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъанны эмда Правительствону пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018