«Жангы бийикликле» билимлери, фахмулары, къураучу хунерлери болгъанланы сакълайдыла

КъМР-де «Жангы бийиклик» деген ачыкъ конкурс башланнганды. Аны юсюнден орта кюн Правительствону юйюнде болгъан жыйылыуда КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков билдиргенди. Конкурсну аны буйругъу бла керти да хунерли оноучу кадрланы сайлар мурат бла КъМР-ни Башчысыны  Администрациясы бардыргъанын айтырчады.  Бу ишде республикагъа «Россей – онгланы къыралы» деген коммерциялы болмагъан автоном организация болушады. Ол а «Россейни лидерлери» деген битеуроссей конкурсну бардыргъаны бла белгилиди. 
 Тюбешиуге уа организацияны келечилери,  журналистле, толтуруучу эм жер-жерли власть органланы пресс-секретарьлары, конкурсну бардыргъанла да чакъырылгъан эдиле.   Аны башлай, Казбек Коков «Жангы бийиклик»   оноучу къуллукълада ишлерге билимлери, фахмулары, къураучу хунерлери болгъанланы ачыкъларгъа болушуругъун чертгенди. 
- Анда хорлагъанла  профессионал командагъа къошулуп, Къабарты-Малкъарны айнытыугъа себеплик этериклерине ишеклигим жокъду. Айырмалыла къырал, муниципал власть органлада, экономиканы тюрлю-тюрлю сфераларында ишлерге, бизнес бла кюреширге боллукъдула. Тамбла окъуна ала чиновниклени къауумуна кирликдиле деп айтмайма, алай  билимлерине кёре тийишли жерле табаллыкъдыла,-деп, Казбек Валерьевич сайлаула ачыкъ, тюзлюк бла бардырыллыкъларын чертгенди. 
Конкурсну энчиликлери, анга къалай къатышыргъа боллугъу бла жыйылгъанланы  «Россей – онгланы къыралы» деген организацияны келечиси, эришиулени белгиле салыу бёлюмюню башчысы Калимат Мантаева шагъырей этгенди. Ол айтханнга кёре, бу ишге республикада жашагъанла, андан тышында  болгъан жерлешлерибиз да къатышыргъа эркиндиле. Излемле уа артыкъ къыйын тюйюлдюде – конкурсантха 22 жыл толургъа, урунуу стажы  эки жылгъа жетерге эмда КъМР бла байламлы болургъа керекди. 
Айырыула ачыкъ халда, тюзлюк бла бардырыллыкъларына конкурсантлагъа бериллик соруулагъа жууапланы республика бла бир тюрлю байламлыкълары  болмагъан адамла сюзериклери шагъатлыкъ этеди. «Бизни экспертлерибиз федерал даражалы конкурслада ишлеп, кеслерини билимлерин, сынауларын кёргюзтгендиле. Къабарты-Малкъарны жамауатына бу конкурс неге керекди деп сорлукъла да болурла. Ол а хар кимге да кесини онгларын тинтирге, фахмуларын ачыкъларгъа, жашауда айныргъа онг берликди»,-деп къошханды Калимат Мантаева.
Сайлаугъа къатышыргъа сюйгенле уа 20 ноябрьге дери «Новая высота2018.рф» деген интернет сайтда эсепге турургъа, анда болгъан анкетаны толтурургъа эмда соруулагъа жууапла берирге керекдиле. Заочный бёлюмде айырмалыла ызы бла очный тинтиулеге къатышырыкъдыла. Анда хорлагъанла уа республиканы оноучу кадр резервине къошуллукъдула. «Юйде олтуруп, кемчиликлени санап, оноучуланы сёгюп тургъан тынчды. Бу конкурс а республикада халны тюрлендирирге сюйгенлеге аллай онг береди. Аны кезиуюнде эссе жазаргъа керекди, анда уа КъМР-де не затны тапландырыргъа сюйгенини, аны къалай этерге боллугъуну юсюнден жазып, хар ким да кесини оюмун ачыкъларгъа боллукъду»,-дегенди Мантаева. 
Соруу тюзлюк эм ачыкълыкъ бла бардырыллыгъын конкурсну къарау совети жалчытырыкъды. Аны башчысыны орунбасарлары Беккиланы Мухтар бла Мурат Гукепшоков да келгендиле тюбешиуге. Башланнган жумушну магъаналылыгъын белгилей, ала быллай ачыкъ  система тыш къыраллада эрттеден да жюрютюлгенин, ол кесини хайырлылыгъын кёргюзтгенин чертгендиле. «Анга къатышырыкъла кеслерини фахмуларын ачыкъларла, къурагъанла уа оноу этерге хунерлери болгъан жаш адамланы табып, аланы республиканы айнытыугъа къошарла деп бек ышанама»,-дегенди Беккиланы Мухтар.
Тюбешиуге  «Россейни лидерлери» деген федерал конкурсда хорлагъан Олег Жданеев бла Максим Дузь да келген эдиле. Хорлагъанланы аралаында артда федерал министерстволагъа ишге киргенле, субъектлени башчыларына салыннганла да болгъанларын айтып, ала жаш адамланы  тири болургъа чакъыргъандыла.
Тюбешиуден сора журналистлени сорууларына жууапла бере, Казбек Коков къырал эм муниципал власть органлада бек аздан 100 вакансия болгъанын эсгертгенди. «Битеу сынауладан ётюп, айырмалыланы санына киргенле республиканы экономикасыны битеу сфераларында да керек боллукъдула»,-дегенди эмда бюгюнлюкде оноучу къуллукълада ишлегенлени да сорууладан ётюп, кеслерини  жерлеринде тюз тургъанларын кёргюзтюрге чакъыргъанды. 

 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018