Турмушну тапландырыугъа юлюшлерин къошханла

Москва шахарда октябрь айны ахыр кюнлеринде Андрей Первозванныйни фонду, Басма эм аслам коммуникацияланы федерал агентствосу, Москвада М.В.Ломоносов атлы университетни журналистика факультети, Юйюр тематиканы юсюнден жазгъан журналистлени биригиую къурап, практика конференция бардырылгъанды. Анга «Юйюр эм Россейни тамблагъы кюню – 2018» деген битеуроссей конкурсну финалистлери къатышхандыла. 
Юйюр тематиканы юсюнден жазгъан журналистлени биригиуюню башчысы Александр Гатилин айтханнга кёре,  быйыл конкурсха  беш жюз онеки адам къатышхандыла. Аладан жюзюсю финалгъа чыкъгъандыла. Ала бла Россейде атлары айтылгъан  журналистле тюбешип, усталыкъ дерсле бергендиле. Газетледе ишлегенле  «Русский репортёр» журналны баш редакторуну орунбасары Марина Ахмедова  бла юч-тёрт сагъат ушакъ бардыргъандыла. Ахмедова уруш баргъан жерледе къалай ишлегенин хапарлагъанды. Интервьюну юсюнден, Чечен Республиканы башчысы Рамзан Кадыров бла материалын къалай хазырлагъанын айтханды. «Газетде къырал башчыланы эм къара ишчилени юсюнден да жазабыз. Алай хар жолдан бу адамны нек сайлагъаныбыз окъуучугъа баям болургъа керекди. Сылтаусуз материал жазылмайды. Ол журналистиканы жоругъуду. Сёз ючюн, конкурсха жиберилген материаллада кырдык чалгъан машина къурагъан аппаны юсюнден барды материал. Анда бу сейирлик ишге жалан да бир абзац жораланнганды. Ол терсди. Битеу да материалыгъыз баш сылтау бла байламлы болургъа керекди», - дегенди Ахмедова. Ызы бла ол журналистлени диктофон бла хайырланыргъа чакъыргъанды. Хар адамны кесини энчи тили болады, аны сакъларгъа тийишлилигин да белгилегенди.  
Конференцияда журналистле энчи проектлерини юслеринден да айтхандыла. Сёз ючюн, Галина Цой къартла тургъан интернатха жууукъдагъы сабий садха жюрюген балачыкъланы эм школдан окъуучуланы элтип, ала бир бирлери бла къалай сёлешгенлерини, къалай къууаннганларыны юсюнден телевиденияда бериу этгенди.Анда  статьяларыны жигитлери бла сюдлеге жюрюген, аланы законлу эркинликлерин къорууларгъа болушхан журналистле да аз тюйюл эдиле.
Биринчи каналны публицист эм социал бериулени дирекциясыны баш шеф-редактору Александр Телёсов ток- шоуланы къалай къураргъа боллугъуну юсюнден тынгылы хапарлагъанды. Радиода ишлегенлеге уа МГУ-ну журналистика факультетини устазы, «Россейни радиосуну» энчи корреспонденти Геннадий Сырков лекция окъугъанды. «Россей бюгюнлюкде»  интернет – технологияланы арасыны башчысы Алексей Филипповский шёндюгю дунияда хар газет, журнал эм хар журналист социальный сетьледе ишлей билирге кереклерин чертгенди. Иги материал жазгъан бла чекленип къалмай, аны окъуучулагъа жетдирирге керекди, аланы асламысы уа социальный сетьледедиле. Актёр, режиссёр, продюсер Константин Михайлов тематикалы программаланы къалай къурагъаныны юсюнден билдиргенди.  
Практика конференцияда газетледе ишлегенле «Жашау халла» рубрика иги окъулгъанын чертгендиле. Бу рубрикагъа керти эм къуралгъан хапарла да келишедиле. Аланы социальный сетьледе да салып, окъуучула тюрлю-тюрлю оюмларын айтырча, даулашла, сюзюуле къураргъа боллукъду, ала халкъ бла газетни байламлыкъларын кючлендиредиле. 
Дагъыда «Келигиз, танышайыкъ» деген рубрикада къызла бла жашла тюбешип, артда уа юйюрле къурагъанларын да айтхандыла журналистле.
Къыйын болумлагъа тюшгенлени юслеринден материалла хазырлагъанда, аланы жигитлерини жашаулары бир-бирде игиге да тюрленеди. Сёз ючюн, журналистле оюла тургъан юйледе кечиннгенлеге жангы фатарла берилиуге себеплик этгендиле. Къуллукъчула бла сёлешген тынч болмагъанды, алай жигитлери бла сюдлеге барып, шахар администрацияланы да жокълап, ала муратларына жетгендиле. Александр Гатилин: «Сиз къарыусузлагъа болушхан, дунияны игиге бургъан адамласыз, журналистикада сизничала ишлегенлери мени бек ёхтемлендиреди», - дегенди.
Практика конференция «Юйюр эм  Россейни тамблагъы кюню – 2018» конкурсда хорлагъанланы саугъалау бла бошалгъанды. Аланы санына бу тизгинлени автору да киргенди. Конкурс жыл сайын бардырылады, журналистле бир бирлерини сынаулары бла хайырланырча, ол а айныуну жолуду. 
 

 

Байсыланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018