Табийгъатны къорууларгъа гитчеликден юйренирге

Къабарты-Малкъар къырал аграр университет Россейни Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствосуну   грантына  «Таза алам» деген  экология марафонну чеклеринде  тюз аллай ат бла республикалы конкурс бардыргъанды.  Аны къураугъа вузну студент совети эмда  КъМР-ни Парламентинде Жаш тёлю палата да къатышхандыла.
Конкурсха  республиканы шахарларыны, районларыны школларыны  9-чу-11-чи  классларыны окъуучулары суратларын эм сочиненияларын  жибергендиле. Жарсыугъа,  Элбрус эм Черек районланы келечилери аланы араларында  жокъ эдиле. Окъуучуланы ишлерине  къарагъан комиссиягъа сайлау этген тынч тюйюл эди.  Жюри белгилегеннге кёре, аланы асламысы   сейир эмда магъаналы  оюмлары бла айырмалы эдиле. Къалай-алай болса да, сайлау этерге тюшгенди. 
Бу кюнледе уа конкурсда хорлагъанла Къабарты-Малкъар къырал аграр университетге чакъырылып саугъаланнгандыла. Алагъа майдалланы бла грамоталаны КъМКъАУ-ну проректору, комиссияны къауумуна кирген Анзор Езаов бергенди. Школчуланы бла аланы устазларын  эл мюлк илмуланы кандидаты, доцент, профессор, «Управление» кафедраны таматасы, жюрини председатели Жангоразланы Жансурат, КъМКъАУ-да  экономика факультетни деканы, экономика илмуланы доктору, илмуну сыйлы къуллукъчусу  Николай Коков да алгъышлагъандыла.
-Сиз  тёгерекдеги къудуретге уллу кёллю болмагъаныгъызны, келир заман ючюн къайгъыргъаныгъызны билдиргенсиз, табийгъатны сакълаугъа юлюшюгюзню къошхансыз. Къайда ишлесегиз, къайда  болсагъыз да,  экологияны тазалыгъы ючюн  кюреш бардырлыгъыгъызгъа ийнанама,-дегенди  Анзор Езаов, хычыуун  жумушну толтура.
Жангоразланы Жансурат  а  конкурсха къатышханлагъа  ыразылыгъын билдиргенди. « Биз  ызыбыздан келген тёлюлеге таза аламны, ариу табийгъатны  къояргъа керекбиз. Аны бла байламлы къырал кёп грантла да береди, кёп тюрлю мадарла да этеди. Биз да, сиз да ол уллу ишге кесибизни юлюшюбюзню къошаргъа борчлубуз. Бюгюнлюкде быллай гитчеле аллай уллу ишни къолгъа алгъан эселе, тамблабыз хатасыз боллугъуна ышанырчады. Сиз ишлеген суратларыгъызда, жазмаларыгъызда да кёлюгюзде болгъанны кёргюзтгенсиз, сау болугъуз»,- дегенди ол.

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018