Билимлерин кётюргендиле, проектлерин да къоруулагъандыла

Кёп болмай Пятигорск шахарда  халкъ  мюлкню эм къырал  къуллукъну  россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде президент программаны чегинде социал ишге кадрла хазырлау  жаны бла  проектле  къорууланнгандыла. 
«Саулукъ сакълауда  управление» эм «Культура жаны бла  управление»  деген программалагъа  СКФО-дан  маданият эм медицина учрежденияланы  таматалары – саулай да  65 адам -  къатышхандыла. Ала курслада  билимлерин ёсдюргендиле эм проектлерин да къоруулагъандыла.  
Къабарты-Малкъарны келечилери   «Автозагрузка» деген кёп функциялы мобиль ара бла байламлы ишлерин кёргюзтгендиле.  Проектни  таматасы  Анна Орлянская, хар ишни да энчилигин белгилеп, алагъа уллу багъа бичгенди.   Ала  жетишимли ишлериклерине эмда регионлада культураны айныууна ахшы себеплик этерлерине да  ышаннганын айтханды. 
Чеченни келечилерин а аз халкъланы тиллери къайгъы этдиредиле. «ЮНЕСКО-ну эсеплерине кёре бу ёмюрде тиллени токъсан  проценти  жокъ боллукъдула. Бу жаны бла чечен тилге да къоркъурчады. Ол шарт  жамауатны республиканы таматаларын да бек жарсытады,  тюрлю-тюрлю мадарла этедиле. Биз къоруулагъан проект аз адам жашагъан районлада  тилни сакълау бла байламлыды», -дейди Гудермес муниципал районну маданият юйюню таматасыны орунбасары Амир Абдулвагапов. 
 Дербентде  музейни таматасыны орунбасары  Вели Юсуфов   бюгюнлюкде тёлюлени араларында байламлыкъ бузула баргъанына  жарсыгъанын айтады.  Ол миллетни бирлигине уллу чырмаулукъ  салады дейди.  «Проектибизге кёре, ачыкъ кёкню тюбюнде  этнография музей къурар умутлубуз. Ол мультипликациялы тюрлю боллукъду», -дегенди ол.     
«Саулукъ сакълауда  управление» деген программагъа кёре да тёрт проект  кёргюзтюлгенди. Къабарты-Малкъардан баргъанла сабий стоматология службаны айнытыугъа  жораланнган ишлери  бла шагъырей этгендиле. Экспертле аланы  барысына да уллу багъа бичгендиле эмда жашауда бардырылыргъа жараулу  болгъанларын да билдиргендиле.  
- Проектле врачла ишлеринде кюн сайын тюбеген проблемала бла байламлыдыла. Аланы араларында  мен  эки ишни энчи белгилерге сюеме. Нальчикни стоматология  больницасында,  сабийлеге     бакъгъандан сора да,  ала тиш доктордан къоркъмазча мадарла да этиледиле,-дегенди  РАНХиГС-ни  Шимал Кавказда бёлюмюню таматасыны орнубасары,  экономика илмуланы доктору Наталья Киселёва. 
 

 

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018