Бийикликге, ариулукъгъа итиниу таркъайырыкъ тюйюлдю

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы китапханада уруннганла къабарты-малкъар поэтле, жазыучула бла тюбешиуле терк-терк къурайдыла.  Бу кюнледе анда Культура министерствону маданиятда эм искусствода ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрюу программасыны чеклеринде назмучу Болатланы Юруслан бла тюбешиу болгъанды.
Библиотеканы директору Светлана Хатуева айтханнга кёре, бу жыйылыуну магъанасы поэтни бюгюннгю заманнга къарамын, бола тургъан ишлени, адабиятны халыны юсюнден оюмларын билирге итиниудю. Китапда айтылгъан затланы юслери бла битеу дунияны билирге, таныргъа боллукъду.  Аны жазгъан адам бла тюбешиу а, айхай да,  эсде къалады. 
Юруслан быллай тюбешиуледе терк-терк бола турады. Ол библиотеканы ишчилерине, окъуучуларына да танг кесек хапар айтханды, аланы сорууларына жууап этгенди. Тюбешиу жылыулу халда болгъаны эки жанын да къууандыргъанды.
Бирле бусагъатда поэзияны кезиую тюйюлдю, дейдиле. Назмучу айтханнга кёре уа, поэзияны заманы бир заманда да кетмейди. Къайсы ёмюрледе да сюрмеленип, сыйдамланып, ушап тизилген, ариу айтылгъан, эшитилген акъ сёзню сыйы бийик болгъанды. Жашау бара баргъанда, адамланы да адабиятха къарамлары тюрленеди. Жаш заманда бир темагъа жазылгъанны сюйюп окъуй эсек, сынау жыйгъанда жюрегибиз башха затха тартыргъа болады. 
Болатланы Юруслан «Аламны теренинден жаухарла», «Кавказ сыбызгъысы» деген китапларындан назмула окъугъанды. Аланы къуралыуларыны юслеринден айта, «верлибр», анга акъ назмула деп да айтадыла, халда жазылгъанлагъа артыкъ эс бургъанды.  Назмучулукъну ол тюрлюсюню юсюнде кёп даулашла чыгъадыла. Адабиятчыланы, кесаматчыланы, авторланы кеслерини окъуна поэзияны аллай тюрлюсюне къараулары бирге келишмейди. Ол халны кеси сезгенича ангылатып, анда энчи тохтап, поэт алай тюрлю жазылгъан чыгъармаларын да окъуп, аланы энчиликлерин неде кёргенин билдиргенди. 
Тюбешиуге келгенле анга ишини, дуния, россей адабиятны, бизни поэзиябызда болумну, жаш назмучуларыбызны юслеринден да иги кесек соруу соргъандыла.  Аланы асламысы библиотекада оздургъан заманлары бош кетмегенин, магъаналы ушакъ баргъанын айтып, назмучугъа, бу тюбешиуню къурагъанлагъа да ыразылыкъларын билдиргендиле.

 

Кертиланы Сакинат.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018