КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ТУКЪУМЛА

Бу тукъум тизмеге Сюйюнчлени Ханафий бла Гочияланы Софья 1989 жылда чыгъаргъан Къарачай-малкъар-орус сёзлюкден бла Алийланы Ибрахимни жашы Исмайыл бла Алийланы Ибрахимни къызы Земфира 2003 жылда Москвада чыгъаргъан «Карачаево- балкарские имена и фамилии» деген китапдан эмда башха материалладан алынып 830 тукъум чакълы бири киргенди. Алай а къарачай-малкъар тукъумла андан да кёп болурла, биз билмеген не уа эсгермей къойгъаныбызны кёрген адам болуп, «Заман» газетни редакциясына жазып жиберсе, бек ыразы боллукъбуз.

А

Абазалары - Абазаевы.
Абазалылары - Абазалиевы.
Абайлары - Абаевы.
Абайханлары - Абайхановы.
Абашлары - Абашевы.
Абдуллалары - Абдуллаевы.
Абезехлары - Абезеховы.
Абелары - Абеевы.
Абреклары - Абрековы.
Агалары - Агаевы.
Агырджанлары - Агерджановы.
Адралары - Адраевы.
Аджилары - Аджиевы.
Ажигирийлары  - Ажигириевы.
Ажойлары - Ажоевы.
Азаматлары - Азаматовы.
Айбазлары - Айбазовы.
Айдарукълары - Айдаруковы.
Айдобуллары - Айдобуловы.
Айдынлары - Айдыновы.
Айкереклары - Айкерековы.
Айсандырлары - Айсандыровы.
Айсанлары - Айсановы.
Айталары - Айтаевы.
Айтеклары - Айтековы.
Айшалары - Айшаевы.
Айыулери - Аюевы.
Акайлары - Акаевы.
Акалары - Акаевы.
Акачылары - Акачиевы.
Аккалары - Аккаевы.
Аккийлары - Аккиевы.
Акколары - Аккоевы.
Акушулары - Акушуевы.
Акъбайлары - Акбаевы.
Акъбашлары - Акбашевы.
Акъболатлары - Акбулатовы.
Акъкъуллары - Аккуловы.
Акъкъызлары - Аккизовы.
Алакъайлары - Алакаевы.
Аласлары - Аласовы.
Алафалары - Алафаевы.
 Алботлары - Алботовы.
Алийлары - Алиевы.
Аликалары - Аликаевы.
Аллахбердилары - Аллахвердиевы.
Алмеислары - Алмеисовы.
Алмейлары - Алмеевы.
Алтулары - Алтуевы.
Алчагъырлары - Алчагировы.
Алчакълары - Алчаковы.
Амулары - Амуевы.
Амырханлары - Амырхановы.
Аналары - Анаевы.
Анахалары - Анахаевы.
Аниколары - Аникоевы.
Апайлары - Апаевы.
Аппайлары - Аппаевы.
Аппакълары - Аппаковы.
Аппалары - Аппаевы.
Апполары - Аппоевы.
 Апсууалары - Апсуаевы.
Ардуханлары - Ардухановы.
Аргуянлары - Аргуяновы.
Арсланлары - Арслановы.
Асадлары - Асадовы.
Асанлары - Асановы.
Асхакълары - Асхаковы.
Атабийлары - Атабиевы.
Атайлары - Атаевы.
 Атаккулары - Атакуевы.
Атмурзалары - Атмурзаевы.
Атталары - Аттаевы.
Аттасаулары - Атасауовы.
Аттолары - Аттоевы.
Афашокълары - Афашоковы.
Ахиялары - Ахияевы
Ахкёбеклары - Ахкубековы.
Ахматлары - Ахматовы.
Ахметлары - Ахметовы.
Ахтаулары - Ахтаовы.
Ахшаякълары - Ахшаяковы.
Ацкъанлары - Ацкановы.
Ачабайлары - Ачабаевы.
Ачкъанлары - Ачкановы.
Ашашалары - Ашашаевы.

Б
Бабалары - Бабаевы.
Баболары - Бабоевы.
Багъатырлары - Багатырёвы.
Бадаллары - Бадаловы.
Бадахлары - Бадаховы.
Базолары - Базоевы.
Базылары - Базыевы.
Баилары - Баиевы.
Байбанлары - Байбановы.
Байдалары - Байдаевы.
Байзуллалары - Байзуллаевы.
Байкишилери - Байкишиевы.
Байкъазылары - Байказиевы.
Байкъуллары - Байкуловы.
Байкъызлары - Байкизевы.
Баймуратлары - Баймуратовы.
Баймурзалары - Баймурзаевы.
Байрамкъуллары - Байрамкуловы.
Байрамукълары - Байрамуковы.
Байсолтанлары - Байсултановы.
Байсылары - Байсиевы.
Байтокълары - Байтоковы.
Байчеккулары - Байчеккуевы.
Байчоралары - Байчоровы.
Баккулары - Баккуевы.
 Балалары - Балаевы.
Баллийлары - Баллиевы.
Банийлары - Баниевы.
Баппучулары - Баппучуевы.
Бапыналары - Бапынаевы.
Баразлары - Баразовы.
Бархозлары - Бархозовы.
Барысбийлары - Барасбиевы.
Баскайлары - Баскаевы.
 Баттылары - Баттыевы.
Баттуулары - Баттуевы.
Батчалары - Батчаевы.
Батырбеклары - Батырбековы.
Батырбийлары - Батырбиевы.
Батырлары - Батыровы.
Бауалары - Бауаевы.
Баучулары - Баучиевы.
Бахитлары - Бахитовы.
Бачилары - Бачиевы.
Башийлары - Башиевы.
Башкалары - Башкаевы.
Башлалары - Башлаевы.
Башлолары - Башлоевы.
Баштакълары - Баштаковы.
Бегеууллары - Бегеуловы.
Бегилары - Бегиевы.
Бедралары - Бедраевы.
Бейтуугъанлары - Бейтугановы.
Бекбайлары - Бекбаевы.
Бекболатлары - Бекболатовы.
Беккалары - Беккаевы.
Беккилери - Беккиевы.
Беппалары - Беппаевы.
Бердилары - Бердиевы.
Берекетлары - Берекетовы.
Беремлары - Беремовы.
Беткъаралары - Беткараевы.
Бечеллары - Бечеловы.
Бечмукълары - Бечмуковы.
Бешбашлары - Бешбашевы.
Бёзюлары - Бозиевы.
Бёрюкайлары - Борукаевы.
Бёрюкалары - Берюкаевы.
Биджилары - Биджиевы.
Бийбертлары - Бибердовы.
Бийкъанлары - Бикановы.
Бийнёгерлары - Бинегеровы.
Бийчолары - Бичоевы.
Бисиллары - Бисиловы.
Биттирлары - Биттировы.
Биттуйлары - Биттуевы.
Бичеккулары - Бичекуевы.
Бичилары - Бичиевы.
Биязирлары - Биязировы.
Блимгъотлары - Блимготовы.
Бозалары - Бозаевы.
Болатлары - Болатовы.
Болатчылары - Болатчиевы.
Боллулары - Боллуевы.
Болурлары - Болуровы.
Борлакълары - Борлаковы.
Борчалары - Борчаевы.
Бостанлары - Бостановы.
Боташлары - Боташевы.
Ботталары - Боттаевы.
Боюнсузлары - Боюнсузовы.
Будайлары - Будаевы.
Будиянлары - Будияновы.
Буталары - Бутаевы.
Буштокълары - Буштоковы.
Бытталары - Быттаевы.

Г
Габалары - Бабаевы.
Габанлары - Габановы.
Габаралары - Габараевы.
Габийлары - Габиевы.
Габолары - Габоевы.
Габорлары - Габоровы.
 Габулары - Габуевы.
Гагулары - Гагуевы.
Гадийлери - Гадиевы.
Гаджалары - Гаджаевы.
 Гажалары - Гажаевы.
Гажонлары - Гажоновы.
 Газалары - Газаевы.
Газилары - Газиевы.
Газизлары - Газизовы.
Гайлары - Гаевы.
Галалары - Галаевы.
Гаммалары - Гаммаевы.
Ганалары - Ганаевы.
Гандалары - Гандаевы.
Гапкайлары - Гапкаевы.
Гапполары - Гаппоевы.
Гаргалары - Гаргаевы.
Гарейлары - Гареевы.
Гасийлары - Гасиевы.
Гаталары - Гатаевы.
Гебеклары - Гебековы.
Гебенлары - Гебеновы.
Гегралары - Геграевы.
Гедилары - Гедиевы.
Гедралары - Гедраевы.
Гедулары - Гедуевы.
Гездохлары - Гездоховы.
Геккилары - Геккиевы.
Гелялары - Геляевы.
Гелястанлары - Гелястановы.
Гемсокъурлары - Гемсокуровы.
Гемулары - Гемуевы.
Гепсокъурлары - Гепсокуровы.
Гербеклары - Гербековы.
Герийлары - Гериевы.
Герузлары - Герузовы.
Геуюклары - Геуковы.
Гидалары - Гидаевы.
Гижгилары - Гижгиевы.
Гилялары - Гиляевы.
Гиляхлары - Гиляховы.
Глашлары - Глашевы.
Глоулары - Глоовы.
Гобаклары - Гобаковы.
Гобулары - Гобуевы.
Гогуйлары - Гогуевы.
Гогулары - Гогуевы.
Голалары - Голаевы.
Голлулары - Голлуевы.
Горойлары - Гороевы.
Гочалары - Гочаевы.
Гочиялары -Гочияевы.
Гочулары - Гочуевы.
Гошалары - Гошаевы.
Гуданлары - Гудановы.
Гудилары- Г удиевы.
Гудинлары- Гудиновы.
Гудулары - Гудуевы.
Гузилары - Гузиевы.
Гузолары - Гузоевы.
Гулийлары - Гулиевы.
Гулялары - Гуляевы.
Гумалары - Гумаевы.
Гуммолары - Гуммоевы.
Гуппойлары - Гуппоевы.
Гуртулары - Гуртуевы.
Гуталары - Гутаевы.
Гызылары - Гызыевы.
Гылалары - Гылаевы.
Гыллылары - Гыллиевы.
Гыналары - Гынаевы.
Гыттыулары - Геттуевы.
Гюзелары - Гузеевы.
Гюзилары - Гузиевы.
Гюллюлары - Гюлляевы.
Гюрджюлары - Курджиевы.
Гюрюклары - Герюковы.

Д
Дадашлары - Дадашевы.
Дадуулары - Дадуевы.
Данайлары - Данаевы.
Данашлары - Данашевы.
Датчылары - Датчиевы.
Дачылары - Дачиевы.
Даулеткъуллары - Даулеткуловы.
Дачилары - Дачиевы.
Дебелары - Дебеевы.
Дебискалары - Дебискаевы.
Деккушлары - Деккушевы.
Деппулары - Деппуевы.
Деуелары - Девеевы.
Дибирлары- Дибировы.
Диналары - Динаевы.
Догъучалары - Догучаевы.
Додулары - Додуевы.
Долалары - Долаевы.
Домбайбутлары - Домбайбутовы.
Дондаралары - Дондараевы.
Дондулары - Дондуевы.
Доттайлары - Доттаевы.
Доттулары - Доттуевы.
Доюнлары - Доюновы.
Дуголары - Дугоевы.
Дудайлары - Дудаевы.
Дудалары - Дудовы.
Дудулийлары - Дудулиевы.
Дуралары - Дураевы.

Дж
Джабалакълары - Джабалаковы.
Джабалары - Джабаевы.
Джазалары - Джазаевы.
Джаммалары - Джаммаевы.
Джаналары - Джанаевы.
Джанбейлары - Джанбеевы.
Джандарлары - Джандаровы.
Джанибеклары - Джанибековы.
Джанкёзлары - Джанкезовы.  
Джантайлары - Джантеевы.
Джантемирлары - Джантемировы.
Джантотайлары - Джантотаевы.
Джануюкълары - Джануюковы.
Джанхотлары - Джанхотовы.
Джараштылары - Джараштиевы.
Джатдолары - Джатдоевы.
Джаубалары - Джаубаевы.
Джаубатырлары - Джаубатыровы.
Джаубермезлары - Джаубермезовы.
Джашаккулары - Джашаккуевы.
Джашелары - Джашеевы.
Джоногъурлары - Джоногуровы.
Джубулары - Джубуевы.
Джуккалары - Джуккаевы.
Джуртубайлары - Джуртубаевы.
Джыболары - Джибоевы.
Джылкъылары - Джилкиевы.
Джырыкълары - Джириковы.

Ё
Ёзденлары - Узденовы.
Ёзюклары - Озюковы.
Ёлмезлары - Ольмезовы
Ёртенлары - Уртеновы.

Ж
Жабеллары - Жабеловы.
Жаболары - Жабоевы.
Жаболлары - Жаболовы.
Жазийлары - Жазиевы.
Жазукъалары - Жазукаевы.
Жаммурзалары - Жаммурзаевы.
Жанатайлары - Жанатаевы.
Жанголанлары - Жанголановы.
Жангоразлары - Жангоразовы.
Жангулалары - Жангулаевы.
Жаникалары - Жаникаевы.
Жансуулары - Жансуевы.
Жантуугъанлары - Жантугановы.
Жантуудулары - Жантудуевы.
Жантуулары - Жантуевы.
Жануккулары - Жануккуевы.
Жанхотлары - Жанхотовы.
Жаныкалары - Жаникаевы.
Жаппулары - Жаппуевы.
Жарашуулары - Жарашуевы.
Жаубермезлары - Жаувермезовы.
 Жашайлары - Жашаевы.
Жашуулары - Жашуевы.
Жеккелары - Жеккеевы.
Жерештилары - Жерештиевы.
Жетишлары - Жетишевы.
Жеттелары - Жеттеевы.
Жоболары - Жобоевы.
Жолалары - Жолаевы.
Жолаплары - Жилабовы.
Жолчулары - Жолчуевы.
Жоччалары - Жоччаевы.
Жуболары - Жубоевы.
Журтубайлары - Журтубаевы.
Жылкъыбайлары - Жилкибаевы.

З
Забакълары - Забаковы.
Загъаштокълары - Загаштоковы.
 Заидлары - Заидовы.
Залиханлары - Залихановы.
Заммалары - Заммаевы.
Занибеклары - Занибековы.
Занкишилары - Занкишиевы.
Заныкъолары - Заникоевы.
Зарашлары - Зарашевы.
Заузанлары - Заузановы.
Зашалары - Зашаевы.
Зезалары - Зезаевы.
Зениколары - Зеникоевы.
Зугуллары - Зугуловы.
Зукалары - Зукаевы.
Зумакъуллары - Зумакуловы.

И
Ижалары - Ижаевы.
Илистинлары - Илистиновы.
Искендерлары - Искендеровы.
Исламлары - Исламовы.
Иссалары - Исаевы.
Иттилары - Иттиевы.

К
Каканайлары - Каканаевы.
Какушлары - Какушевы.
Камиллери - Камиловы.
Канакайлары - Канакаевы.
Каппушлары - Каппушевы.
Каркалары - Каркаевы.
Катчилары - Катчиевы.
Кацийлары - Кациевы.
Келеметлары - Келеметовы.
Керекмезлары - Керекмезовы.
Керимлары - Керимовы.
Керменлары - Керменовы.
Кечерукълары - Кечеруковы.
Кечменлары - Кечменовы.
Кёбеклары - Кубековы.
Кёккёзлары - Кокезовы.
Кётенчилары - Кетенчиевы.
Кийиклары - Кийиковы.
Килчилары - Кильчиевы.
Кипкелары - Кипкеевы.
Кишиулары - Кишуевы.
Киштиклары - Киштиковы.
Князлары - Князевы.
Кожолары - Кожоевы.
Ксаналары - Ксанаевы.
Кужоклары - Кужоковы.
Кужонлары - Кужоновы.
Културбайлары - Культурбаевы.
 Курданлары - Курдановы.
Кылчылары - Кильчиевы.
Кысаналары - Ксанаевы.
Кыпыклары - Кипиковы.
Кюйгенлары - Куйгеновы.
Кюлбеклары - Кульбековы.
Кючмезлары - Кучмезовы.
Кючменлары- Кучменовы.
Кючюклары - Кучуковы.

Къ
Къабардокълары - Кабардоковы.
Къагъыйлары - Кагиевы.
Къадырлары - Кадыровы.
Къажокълары - Кажоковы.
Къазакълары - Казаковы.
Къазанлылары - Казанлиевы.
Къазанчыкълары - Казанчиковы.
Къазалийлары - Казалиевы.
Къазийлары - Казиевы.
Къайгъырмазлары - Кайгермазовы
Къайталары - Кайтаевы.
Къайытлары - Каитовы.
Къакъыйлары - Какиевы.
Къалабеклары - Калабековы.
Къалаханлары - Калахановы.
Къалимханлары - Калимхановы.
Къанаматлары - Канаматовы.
Къантайлары - Кантаевы.
Къантемирлары - Кантемировы.
Къапланлары - Каплановы.
Къаптайлары - Каптаевы.
Къарабашлары - Карабашевы.
Къаракетлары - Каракетовы.
Къаракъызлары - Каракизовы.
Къаралары - Караевы.
Къарамырзалары - Карамурзаевы.
Къартлыкълары - Картлыковы.
Къарчалары - Карчаевы.
Къасайлары - Касаевы.
Къасымлары - Касымовы.
Къатханлары - Катхановы.
Къахарманлары - Кахармановы.
Къобалары - Кубаевы.
Къобанлары - Кубановы.
Къоджакълары - Коджаковы.
Къоджашлары - Коджашевы.
Къожакълары - Кожаковы.
Къозбалары - Козбаевы.
Къойбайлары - Койбаевы.
Къойчулары - Койчуевы.
Къонакъбайлары - Конакбаевы.
Къонакълары - Конаковы.
Къоркъмазлары - Коркмазовы.
Къочхарлары - Кочкаровы.
Къубадийлары - Кубадиевы.
Къудайлары - Кудаевы.
Къулбайлары - Кульбаевы.
Къулийлары - Кулиевы.
Къуллары - Куловы.
Къулчалары - Кульчаевы.
Къулчулары - Кульчиевы.
Къумукълары - Кумуковы.
Къурдонлары - Курдоновы.
Къурманлары - Курмановы.
Къурталары - Куртаевы.
Къуршалары - Куршаевы.
Къууатлары - Куатовы.
Къушджетерлары - Кущетеровы.
Къылычлары - Кильчевы.
Къыртайлары - Кыртаевы.
Къырымшаухаллары - Крымшамхаловы.

Л
Лагийларв - Лагиевы.
Лайпанлары - Лайпановы.
Лелюкалары - Лелюкаевы.
Лепшокълары - Лепшоковы.
Локиялары - Локияевы.

М
Маглуулары - Маглуевы.
Магулалары - Магулаевы.
Магъаялары - Магаяевы.
Макалары - Макаевы.
Макытлары - Макитовы.
Маккалары - Маккаевы.
Малкъарлары - Малкаровы.
Малкъарукълары - Малкаруковы.
Малкъондулары - Малкондуевы.
Малсюйгенлары - Малсуйгеновы.
Мамайлары - Мамаевы.
Маммелары - Маммеевы.
Мамсурлары - Мамсуровы.
Мамуколары - Мамукоевы.
Мамучулары - Мамчуевы.
Мамышлары - Мамышевы.
Мандалакълары - Мандалаковы.
Маниялары - Манияевы.
Манкалары - Манкаевы.
Маршанкъуллары - Маршанкуловы.
Маршанлары - Маршановы.
Махаметлары - Магометовы.
Махийлары - Махиевы.
Махотлары - Махотовы.
Мачукълары - Мачуковы.
Мекерлары - Мекеровы.
Мелекъайлары - Мелекаевы.
Мелюхалары - Мелюхаевы.
Мерзантлары - Мерзантовы.
Метлары - Метовы.
Мецеллары - Мецеловы.
Мечилары - Мечиевы.
Мечукъалары - Мечукаевы.
Мижалары - Мижаевы.
Мисирлары - Мисировы.
Михитлары - Михитовы.
Мишалары - Мишаевы.
Мокалары - Мокаевы.
Моллалары - Моллаевы.
Моталары - Мотаевы.
Моттайлары - Моттаевы.
Мурачалары - Мурачаевы.
Мурзайтлары - Мурзайтовы.
Мурзалары - Мурзаевы.
Мусакайлары - Мусакаевы.
Муссалайлары - Муссалаевы.
Мусукалары - Мусукаевы.
Мусуклары - Мусуковы.
Мутчалары - Мутчаевы.
Мушталары - Муштаевы.
Мызалары - Мзаевы.
Мызылары - Мизиевы.
Мырзабеклары - Мирзабековы.
Мырзалары - Мырзаевы.
Мырзантлары - Мырзантовы.
Мырзолары - Мирзоевы.
Мыркаклары, Мырхакълары - Мыркаковы
Мыртазлары - Муртазовы.
Мысаклары - Мисаковы.
Мыстафалары - Мустафаевы.
Мытталары - Мыттаевы.

Н
Наналары - Нанаевы.
Наршаулары - Наршаовы.
Насталары - Настаевы.
Настуулары - Настуевы.
Насыплылары - Насыплиевы.
Наурузлары - Наурузовы.
Непелары - Непеевы.
Нёгерлары - Ногеровы.
Ногъайлары - Ногаевы.
Ногъайлылары - Ногайлиевы.
Нынайлары - Нынаевы.
О
Огъурлулары - Огурлиевы.
Озарукълары - Озаруковы.
Оккулары - Оккуевы.
Омарлары - Омаровы.
Оразалары - Оразаевы.
Оразлары - Оразовы.
Оразкъуллары - Ураскуловы.
Оракълары - Ораковы.
Ортабайлары - Ортабаевы.
Орусбийлары - Урусбиевы.
Оруслары - Урусовы.
Османлары - Османовы.
Отарлары - Отаровы.
Очакълары - Очаковы.

П
Парийлары - Париевы.
Пилярлары - Пиляровы.

Р
Рабаданлары - Рабадановы.
Рамазанлары - Рамазановы.
Рахайлары - Рахаевы.
Рачикъаулары - Рачикауовы.
Рыжалары - Ржиевы.

С
Сабанчылары - Сабанчиевы.
Саголары - Сагоевы.
Саракалары - Саракаевы.
Сараккулары - Саракуевы.
Сардиянлары - Сардияновы.
Саркъытлары - Саркитовы.
Сарыбашлары - Сарыбашевы.
Сарылары - Сариевы.
Сарыянлары - Сарыяновы.
Сатрачлары - Сатрачевы.
Саубарлары - Саубаровы.
Саукулары - Савкуевы.
Селялары - Селяевы.
Семенлары - Семеновы.
Сержанлары - Сержановы.
Смаккулары - Смаккуевы.
Согалары - Согаевы.
Созайлары - Созаевы.
Созарукълары - Созаруковы.
Сокъурлары - Сокуровы.
Солтанлары - Султановы.
Сосуранлары - Сосрановы.
Сотталары - Соттаевы.
Сумайлары - Сумаевы.
Суншалары - Суншаевы.
Сурамлары - Сурамовы.
Сурхайлары - Сурхаевы.
Сылпагъарлары - Салпагаровы.
Сюйдюмлары - Суйдимовы.
Сюйюнбайлары - Суюнбаевы.
Сюйюнчлары - Суюнчевы.
Сюйюншлары - Суюншевы.
Сюпюлары - Супиевы.

Т
Табакъсойлары - Табаксоевы.
Табакъсокълары - Табаксоковы.
Тагъалеклары - Тагалековы.
Таймазлары - Таймазовы.
Таймазкъуллары - Таймазкуловы.
Тамалары - Тамаевы.
Тамбийлары - Тамбиевы.
Таппасханлары - Таппасхановы.
Татталары - Таттаевы.
Татчалары - Татчаевы.
Тауболатлары - Таубулатовы.
Таукенлары - Таукеновы.
Таулары - Тауовы.
Таулулары - Таулуевы.
Таумурзалары - Таумурзаевы.
Таучулары - Таучуевы.
Таушуналары - Таушунаевы.
Тебердилары - Тебердиевы.
Тебулары - Тебуевы.
Тежалары - Тежаевы.
Тейрикъуллары - Тейрикуловы.
Текалары - Текаевы.
Текелары - Текеевы.
Теклары - Тековы.
Текулары - Текуевы.
Темирболатлары - Темирбулатовы.
Темирденлары - Темирденовы.
Темирджанлары - Темирджановы.
Темирезлары - Темрезовы.
Темирлары - Темировы.
Темирлилары - Темирлиевы.
Теммолары - Теммоевы.
Темукалары - Темукаевы.
Темуккулары - Темукуевы.
Тенгизлары - Тенгизовы.
Терболатлары - Тербулатовы.
Терекуллары - Терекуловы.
Тесилары - Тесиевы.
Тетрукълары - Тетруковы.
Тетулары - Тетуевы.
Теуалары - Теуаевы
Теууналары - Теунаевы.
Тешеллеулери - Тешеллеевы.
Тикалары - Тикаевы.
Тиллары - Тиловы.
Тогъайбийлери - Тогайбиевы.
Тогъузалары - Тогузаевы.
Токайлары - Токаевы.
Токалары - Токаевы.
Токумалары - Токумаевы.
Токълары - Токовы.
Токълулары - Токлуевы.
Токъулары - Токуевы.
Толбайлары - Толбаевы.
Толгъурлары - Толгуровы.
Томалары - Томаевы.
Топаллары - Топаловы.
Тотуркъуллары - Тоторкуловы.
Тохалары - Тохаевы.
Тохтаууллары - Тохтауловы.
Тохчукъалары - Тохчукаевы.
Тохчукълары - Тохчуковы.
Трамлары - Трамовы.
Тулашлары - Тулашевы.
Тулпарлары - Тулпаровы.
Туудулары - Тудуевы.
Тышханлары - Тышхановы.
Тюбелары - Тюбеевы.
Тюменлары - Туменовы.
Тюрклюлары - Турклиевы.

У
Уазиклары - Уазиковы.
Узелары - Узеевы.
Улакълары - Улаковы.
Уллубашлары - Уллубашевы.
Умарлары - Умаровы.
Уммайлары - Уммаевы.
Уяналары - Уянаевы.
Уянлары - Уяновы.

Ф
Французлары - Французовы.

Х
Хабичлары - Хабичевы.
Хаблары - Хабовы.
Хаджилалары - Хаджилаевы.
Хаджичиклары - Хаджичиковы.
Хаджилары - Хаджиевы.
Хазгерийлары - Хазгериевы.
Хазналары - Хазнаевы.
Хайыркъызлары - Хаиркизовы.
Хайырлары - Хаировы.
Халиллары - Халиловы.
Халкёчлары - Халкечевы.
Хаммалары - Хаммаевы.
Хапалары - Хапаевы.
Хапчалары - Хапчаевы.
Хасанбийлары - Хасанбиевы.
Хасанлары - Хасановы.
Хасаулары - Хасаовы.
Хатыуайлары - Хатуаевы.
Хатыулары - Хатуевы.
Хачирлары - Хачировы.
Хибилары - Хибиевы.
Хозалары - Хозаевы.
Холалары - Холаевы.
Холамлылары - Холамлиевы.
Холамханлары - Хуламхановы.
Хорлара - Хоровы.
Хосулары - Хосуевы.
Хотлары - Хотовы.
Хоханалары - Хоханаевы.
Хочулары - Хочуевы.
Хубийлары - Хубиевы.
Хуболлары - Хуболовы.
 Хулчалары - Хулчаевы.
Хурталары - Хуртаевы.
Хуртулары - Хуртуевы.
Хусейинлары - Хусеиновы.
Хутулары - Хутуевы.
Хучиналары - Хучинаевы.
Хыбыртлары - Хибиртовы.
Хырпыслары, Хырпышхылары - Хырпысовы.
Хырхалары - Хирхаевы.

Ц
Цаколары - Цакоевы.
Цепишлары - Цепишевы.
Цийкъанлары - Цикановы.
Ципинлери - Ципиновы.
Цоралары - Цораевы.
Цырайлары - Цраевы.

Ч
Чабдарлары - Чабдаровы.
Чагиллары - Чагиловы.
Чагъарлары - Чагаровы.
Чаналары - Чанаевы.
Чанкалары - Чанкаевы.
Чапайлары - Чапаевы.
Чаркуянлары - Чаркуяновы.
Чауушлары - Чаушевы.
Чегарлары - Чегаровы.
Чегембайлары - Чегембаевы.
Чегемлилары - Чегемлиевы.
Чекелары - Чекеевы.
Чеккалары - Чеккаевы.
Чеккулары - Чеккуевы.
Чекуналары - Чекунаевы.
Черкеслары - Черкесовы.
Чекунлары - Чекуновы.
Чечеклары - Чечековы.
Чеченлары - Чеченовы.
Чигирлары - Чигировы.
Читилары - Читиевы.
Чолакълары - Чолаковы.
Чомалары - Чомаевы.
Чомартлары - Чомартовы.
Чоралары - Чораевы.
Чотчалары - Чотчаевы.
Чофанлары - Чофановы.
 Чочайлары - Чочаевы.
Чочулары - Чочуевы.
Чубакълары - Чубаковы.
Чуклары - Чуковы.
Чыгырлары - Чигировы.
 Чымалары - Чимаевы.
Чыпчыкълары - Чипчиковы.
Чыралары - Чыраевы.
Чычханчылары - Чичханчиевы.

Ш
Шабатукълары - Шабатуковы.
Шайлылары - Шайлиевы.
Шакъманлары - Шакмановы.
Шалмийлары - Шальмиевы.
Шамайлары - Шамаевы.
Шаманлары - Шамановы.
Шамасурлары - Шамасуровы.
Шамиллары - Шамиловы.
Шауалары - Шаваевы.
Шаулухлары - Шаулуховы.
Шауталары - Шаутаевы.
Шаухаллары - Шаухаловы.
Шаханлары - Шахановы.
Шахмурзалары - Шахмурзаевы.
Шевердинлары - Шевердиновы.
Шекерлары - Шекеровы.
Шереметлары - Шереметовы.
Шохайлары - Шохаевы.
Шошталары - Шоштаевы.
Шукайлары - Шукаевы.
Шунгарлары - Шунгаровы.
Шууанлары - Шуановы.
Шыдакълары - Шидаковы.

Э
Эбеккулары - Эбеккуевы.
Эбзелары - Эбзеевы.
Эгизлары - Эгизовы.
Эдикалары - Эдикаевы.
Эдилары - Эдиевы.
Эдокълары - Эдоковы.
Эдокъалары - Эдокаевы.
Эзелары - Езеевы.
Эзиклары - Езиковы.
Эзилары - Эзиевы.
Эзюклары - Езуковы.
Экашалары - Экашевы.
Элбайлары - Эльбаевы.
Элдарлары - Эльдаровы.
Элеккулары - Элеккуевы.
 Элжорукълары - Эльжоруковы.
Элкъанлары - Элькановы.
Элмырзалары - Эльмурзаевы.
Элсюерлары - Эльсюеровы.
Эндрейлары - Эндреевы.
Энейлары - Энеевы.
Эриккенлары - Эркеновы.
Эристаулары - Эристаевы.
Эртуулары - Эртуевы.
Эсеккулары - Эсеккуевы.
Этезлары - Этезовы.
Эттелары - Эттеевы.
Этчелары - Этчеевы.
Эфендилары - Эфендиевы.
Эчкилары - Эчкиевы.

Ю
Юсюплары - Юсуповы.

 

Поделиться: