Байрамны эсде къалгъан такъыйкъалары

Шабат кюн Нальчикде Абхазия майданда бардырылгъан  Къыраллыкъны  байрамына Черек районну келечилери да къатышхан эдиле. Ала да ариу жасалгъан чатыр къурагъандыла. Аны арбазында стендле  болгъандыла.

Районда  ариу жерлени, тарых магъаналы эсгертмелени, къалаланы суратлары бар эди алада. Дагъыда  малкъар тукъумланы тамгъалары. Анга уа адамла бютюн эс бургъандыла. Хар келген,  кесини тукъум белгисин табып, суратха алдырыргъа излегенди. Стендлени алларында  суратха тюшерге сюйгенле да аз болмагъандыла.

Байсыланы Харун, районну администрациясыны башчысыны экинчиси, келгенлеге бет жарыкълы тюбеп, келтирген затларыны юслеринден толу айтып тургъанды.  Чатырны ичинде уа адамланы хычинле  эм башха таулу ашарыкъла бла сыйлагъандыла.

Кюз артыны ууакъ жаууну  себелегенине да къарамай, майданда  бардырылгъан байрамгъа къараргъа кёпле келгендиле. Ала сокъураннган болмазла, нек дегенде анда кёп сейир зат кёрюрге онг болгъанды.

Османланы Хыйса.
Поделиться: