Маданият мекямланы бусагъатдагъы излемлеге кёре жангыртыу бек къыйматлы жумушха саналгъанды

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону келечилери бла муниципал районлада маданият юйлени жангыртыуну юсюнден кенгеш бардыргъанды. 
Анга премьер-министр Мусукланы Алий, РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Зауур, КъМР-ни Парламентини спикерини орунбасары «Единая Россия» политика партияны республикада регион бёлюмюню секретары Михаил Афашагов, жууаплы министрле, районланы башчылары да къатышхандыла.
Юрий Александрович, аны ача, республикада билим бериуню, саулукъ сакълауну учрежденияларыны ырысхы базаларын игиленлириу бла бирге культура сфераны объектлерин жангыртыугъа да энчи эс бурулгъанын чертгенди.   Ахыр тёрт жылны ичинде уа бир ненча объект  хайырланыргъа берилгенди, Музыкалы, къабарты эм малкъар къырал драма театрла, Курорт зал  жангыртылгъандыла.  
Былтыр а «Единая Россия» политика партияны эмда «РФ-ни эллерин ышаннгылы айнытыу» программаланы чеклеринде элледе 11 маданият юй ишленнгенди. Бу жумушлагъа битеулю бюджетледен 180 миллион сом къоратылгъан эди.   «Биз культура учрежденияла ахырда болмагъан эллени сайлагъан эдик. Бюгюнлюкде ала жамауатха керек  болгъанлары ачыкъланнганды. Хау, толтурулгъан жумушла кёпдюле, алай тамамланыллыкъ ишле уа энтта къалгъандыла. Бир-бир элледе маданият юйле  70-80 жыл мындан алгъа салыннгандыла, аладан бирлеринде уа ремонт хайырланыргъа берилген кюнден бери бир кере да этилмегенди»,-дегенди республиканы оноучусу.
Быйыл а РФ-ни Президентини башламчылыгъы  бла «2020 жылгъа дери Россейде культураны бла туризмни айнытыу»  деген федерал программа жарашдырылгъанды. Былтыр Къабарты-Малкъар «Единая Россияны» программасын качестволу эмда болжалладан кеч къалмай толтургъаны ючюн а жангы федерал программагъа къатышыргъа, аны болушлугъу бла муниципалитетледе маданият юйлени жангыртыргъа  онг тапханды. «Аны чеклеринде бизге 65 миллион сом бёлюннгенди. Республика, муниципалитетле да къошарыкъдыла кеслерини юлюшлерин. Алай бла  11 объектни жангыртыргъа 72 миллион сом къоратыллыкъды»,-деп билдиргенди ол.
Алгъадан да тинтиуле бардырылып, районланы башчылары осал, изленнген объектлени сайлагъандыла. Тапландырыу ишлени жылны ахырына дери бошаргъа тийишлиди.  Объектледе инженер коммуникацияланы алышыргъа, юйлени тышларын,  ичлерин,  сахналаны тапландырыргъа, тёгерекни айбатландырыргъа керекди.
 Юрий Александрович Курулуш, ЖКХ эм жол мюлк, Культура министерствола, районланы башчылары битеу жумушланы качествосуна, ахча къалай къоратылгъанына, болжалланы сакълаугъа жууаплы болгъанларын эсгертгенди.  «Манга бир-бир элледе жамауатха жыйылыргъа жер да болмагъаны белгилиди. Башха элледе уа культура учреждение бар эсе да, ол асыры осалдан, ичине кирир онг да жокъду. Жангыртыу ишлени бийик даражада бардырыргъа керекди»,-дегенди эмда битеу ишлени 25-26 декабрьге дери бошаргъа кереклисин айтханды.
 КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алийни айтханына кёре, уа бюгюнлюкде республикада культураны 143 учреждениясы ишлейди. Озгъан ёмюрню 90-чы жылларында къытлыкъны хатасындан а аладан бирлери тозурагъандыла, оюлур чекге жетгенле да бардыла. Жангыртыу жумушлагъа ахча муниципалитетлеге тенг юлешинирикди. Бюгюнлюкде уа  подрядчиклени белгилеу, конкурслагъа хазырланыу иш толтурулады. 
Быйыл жангыртыллыкъ   юйлени тизмесине Тёбен Чегемде, Бабугентде эмда Быллымда культура объектле да киргендиле. «Андан сора да, республикада бек уллу элде – Нартанда – Россейни эллерин ышаннгылы айнытыу программаны чеклеринде Маданият юй ишленип башларыкъды. Бу элде уа 15 мингден аслам адам жашайды. Алай анда бир культура учреждение да жокъду»,-деп къошханды Мусукланы Алий.
Юрий Александрович терроризмге, от тюшюуге къажау мадарлагъа баш магъана берирге буюргъанды. Ол тапландырыу иш бийик даражада бардырылса, республиканы быллай программалагъа мындан ары да къатышыргъа, алай бла уа осал объектлени жангыртыргъа онгу боллугъун энтта  бир кере эсгертгенди. «Адамладан уялмазча, бизге дау этмезча алай ишлейик»,-деп къошханды.
Республиканы Башчысы муниципалитетлени   борчларын бийик даражада толтурургъа кёллендирир мурат бла  конкурс бардырылгъанын билдиргенди. «Маданият юйлени бек иги жангыртхан юч муниципалитетге саугъала этилликдиле.    Аны ючюн бу ишлени ат башындан бардырмай, чыгъармачылыкъ кёзден къарагъыз. Клубла озгъан ёмюрню 17-чи жылларындача болмай, культураны шёндюгю объектлерине, адамла сюйюп жыйылгъан  жерлеге айланырла деп ышанама»,-дегенди ол жыйылыуну ахырында.

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


09.11.2018
07.11.2018
06.11.2018
02.11.2018