Тапландырылгъан самолёт жерине орнатылгъанды

Нальчикде Совет Союзну Жигити Байсолтанланы Алим Уллу Ата журт урушну кезиуюнде учханча самолёт жангыртылгъандан  сора жерине салыннганды. Белгилисича, ол батырны атын жюрютген 19-чу номерли шахар школда орналады. 
Самолётну тап халгъа келтирир акъыл «Эльбрусоид» фондну Нальчикдеги бёлюмюню башчыларына келген эди. Алай бла филиалны таматасы Аналаны Марат бла «Барс эл» организацияны башчысы Герийланы Абузеит, Минеральные Воды шахардан «S7 инжиниринг» компания бла келишип, самолётну ары ашыргъан эдиле.
 Байрым кюн бардырылгъан къууанчлы ишге КъМР-ни Правительствосуну Аппаратыны таматасы Аслан Гудов, КъМР-ни билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини орунбасары Геккиланы Солтан, Нальчикни администрациясыны башчысыны биринчи орунбасары Анатолий Тонконог, «S7 инжиниринг» компанияны Минводладагъы бёлюмюню таматасы Вадим Кочаровский, Байсолтан улуну жууукълары эм дагъыда кёпле къатышхандыла. Алайда къуралгъан митингни школну директору Ирина Темрокова ачханды. Ол бу ишге къыйын салгъан хар адамгъа да ыспас этип, ала жаш тёлюню Алим Юсуповични юлгюсюнде юйретиуге себеп болгъанларын белгилегенди. Анга уа окъуу юйню «Юные байсолтановцы» деген биригиую  шагъатлыкъ этеди. 
Аслан Гудов да «Эльбрусоидха» жюрек ыразылыгъын билдиргенди. «Жаш адамланы тюз ниетде юйретиуге къыйын салгъанлай турасыз. Бюгюнлюкде ол бек магъаналыды. Быллай атламла уа уллуда, гитчеде да жаланда ахшы сезимле туудурадыла. Сау болугъуз» ,- деп чертгенди ол.

Анатолий Тонконог а кеси бу школну бошагъанын айтханды. Бюгюнча эсимдеди,  самолётну келтиргенлери. Сора биз, жашла, аны орнатыу ишлеге тири къатышхан эдик. Школубузну аты не заманда да иги бла айтылгъанлай келеди. Быллай жумушла уа аны жаланда сыйын кётюредиле», - деп белгилегенди ол. 

Аналаны Марат да бу ишге къошумчулукъ этген хар адамгъа да ыразылыгъын билдиргенди. Ёсюп келген къызчыкъланы бла жашчыкъланы патриот сезимде, тюз ниетлиле болурча юйретиу уа бюгюнлюкде баш магъаналы борч болгъанын энчи белгилегенди. 
Байсолтан улуну жууукъларыны атындан а аны эгечини жашы, Малкъар драма театрны актёру Мызыланы Таубий сёлешгенди.  Ахырында Аслан Гудов «S7инжиниринг» компанияны ишчилери бла «Эльбрусоид» фондну Нальчикдеги бёлюмюню таматалары КъМР-ни Правительствосуну Ыспас къагъытлары бла саугъаланнганларын билдирип, аланы иелерине бергенди. 
Ол кюн жыйылгъанланы алларында белгили артистлерибиз Тёппеланы Алим, Габаланы Тенгиз, «Амикс» къауум эм башхала жырлагъандыла. Къууанчлы иш кёкге шарла жибериу бла бошалгъанды.  Андан сора алайгъа келгенлени барын да РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны келечилери аскер как бла сыйлагъандыла. 

Таппасханланы Аминат.

Свежие номера газет Заман


09.11.2018
07.11.2018
06.11.2018
02.11.2018