Предпринимательлеге себеплик этиу амалла

Быйыл жайда Къабарты-Малкъарны  Предпринимательствогъа себеплик этиу арасында Россейни гитче эмда орта предпринимательствогъа билеклик этген банкыны («МСП банк) бёлюмю ачылгъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан. Бу финанс учрежденияны 1999 жылда РФ-ни «МСП» корпорациясы къурагъанды.

Банк предпринимательство бла кюрешгенлеге себеплик этиу программаланы къыралны битеу регионларында бардырады. Ол гитче эмда орта бизнес  компаниялагъа кредитле тутхучлулукъ да   этеди, береди. Экономиканы эм магъаналы бёлюмлеринде проектлерин тамамлагъан предприятиялагъа аны ставкасы 9,6 процентди, башха сфералада уа – 10,6. РФ-ни Экономиканы айнытыу эмда Эл мюлк министерстволарыны  льготалы кредитле бериу программаларына къатышханлагъа уа  ёнкюч ахча 8,5 эмда 1-5 процентге бериледи. Аны ёлчеми 500 минг сомдан 1 миллиард сомгъа жетерге боллукъду.

МСП Банк кредитледен сора, залогну толусунлай къояргъа амаллары болмагъан предпринимательлеге гарантияла бла да билеклик этеди. Бу иш 44-ФЗ эм 22Э-ФЗ законлагъа тийишлиликде бардырылады.

Предприниматель тиширыулагъа, бизнес бла 45-65 жылларында кюрешип башлагъанлагъа, эл мюлк кооперативлеге да энчи кредит программалары барды аны. «Микрокредит» дегенни хайыры бла уа (залогсуз) 0,5-10 миллион сом алыргъа боллукъду. Ахчаны кезиулю жумушлагъа, инвестиция проектлени тамамлаугъа къоратыргъа эркинлик бериледи.

Мында айтылгъан затланы юсюнден толуракъ билирге сюйгенле банкны сагъынылгъан Регион фондда келечисине 8(968) 860-07-90 номер бла сёлешсинле. Учрежденияны адреси ма буду: Нальчик ш., Киров атлы орам, 224.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: