Аналыкъ капиталны хайырланыу кенгереди

Билдире тургъаныбызча, быйыл аналыкъ капиталны хайырланыуда тюрлениуле болгъандыла, ол санда къолайлары аз юйюрлеге андан ай сайын ахча алыргъа онг берилгенди. Аллайлагъа уа айгъа файдалары жашау этерге жетерик ахчаны эм аз ёлчеминден 1,5-ден кёп болмагъанла саналадыла. Тёлеу кеси да субъектде сабийге жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине тенг болургъа керекди. 
Бизни республиканы юсюнден айтханда, ахыр 12 айда юйюрню файдасы (хар адамгъа – ата-аналагъа бла сабийлеге) 17 888 сомдан аз болгъан эсе, анга аналыкъ ахчадан берилирге тийишлиди. Тёлеу 12 778 сом боллукъду, деп билдиредиле Пенсия фондну регионда пресс-службасындан. 2018 жылны башындан бери республикада бу тёлеуню алыргъа сюйгенлерин 33 юйюр билдиргендиле. 
Сора алгъын капиталны юч жыл ётгюнчю сабийлеге школгъа дери билим бериуге жояргъа жарамай эди. Бусагъатда аллай чек салынмайды, бу амалны да 7 юйюр хайырланнганды. Алгъын жылладача, быйыл да кёпле аны асламысында жашау журт-турмуш болумларын игилендириуге жоядыла. 
Аналыкъ капиталны программасы 2021 жылны 31 декабрине дери ишлерикди. Аны алыр ючюн заявленияны Пенсия фондну сайтында энчи кабинетни юсю бла неда къырал жумушланы порталы бла берирге боллукъду. Сертификатны ёлчеми 453 минг сомду.

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


09.11.2018
07.11.2018
06.11.2018
02.11.2018