Кёзлеригиз жютюлюклерин тас этмез ючюн, алагъа заманында къаратыгъыз

Академик Фёдоровну атын жюрютген «Ленар» клиниканы Нальчикде офтальмология арасыны специалистлери къыралда экинчиле болуп, TOPCON японлу фирманы 3D OCT1 Maestro аппаратын хайырланып тебирегендиле. Ол а кёзледе ауруу башланнганын ачыкъларгъа онг береди. 

Бюгюнлюкде офтальмология жаны бла илму артыкъда терк айныйды дерге боллукъду. Аны хайырындан мында аппаратла жангыла бла алышыннганлай турадыла. «Ленарны» врачлары оюм этгенден, адамны кёзлерини саулугъун шёндюгю оборудование, методикала артыкъда магъаналыдыла. Бу клиниканы къыралда, ол санда Къабарты-Малкъарда да, бёлюмлери, ишлеп башлагъан кезиуден бюгюнлюкге дери да регионлада бийик технологиялы болушлукъну хар адамгъа да чырмаусуз бергенлерин чертирчады. 
«Ленарны» диагностика бёлюмюню врач-офтальмологу Туменланы Лейля айтханнга кёре, клиниканы Нальчикде бёлюмю битеудуния излемлеге келишген оборудование бла дайым да жалчытылынады. Сёз ючюн, жангы томограф кёзлени аурууларын къысха заманны ичинде тохташдырыргъа онг береди. «Аны амаллары уллудула, аны болушлугъу бла диагностиканы заманын къысхартыргъа къолдан келгенди. Кёзлерине къаратхан адам къымылдаса да, диагнозну салгъанда, жангылычла этилмейдиле»,-дегенди Лейля.
Жангы прибор бла кёзлени нерва тамырларын тинтирге да боллукъду, алай бла ауруу башланнганын ачыкъларгъа онг чыкъгъанды. Тинтиулени кезиуюнде уа саусузгъа тап халла къураладыла, аны кёзлерине адам да тиймейди, ачытмайды. Прибор автоматизацияланнган халда ишлейди, томография этгенден сора да, кёзню суратха алдырыргъа боллукъду. Алай бла кёзледе тюрлениуле башланнган эселе, ала терк окъуна ачыкъ боладыла. 
Туменланы Лейля айтханыча, TOPCON чыгъаргъан приборла бла диабетден къыйналгъанла да чырмаусуз хайырланадыла. Дагъыда глоукомалары болгъанла, сетчаткалары эм къан тамырлары ауругъанла, катаракталары кетерилгенле, кёзню роговицасында къыяуу ачыкъланнганла да ётерге боллукъдула ол тинтиуледен. 
- Къыркъ жылдан таматаланы уа бу аппаратда диагностика бардырыргъа чакъырыргъа сюеме. Аны болушлугъу бла макулодистрофия аурууну ал кезиуде ачыкъларгъа онг барды. Сетчатканы бу аурууу башхаладан кенг жайылгъанын белгилерге излейме. Ол жайыла баргъаны къадар а адамны кёзлери аман кёрюп башлайдыла. 
Аны ючюн клиниканы специалистлери аны ал кезиуде окъуна тохташдырып, багъып башларгъа кюрешедиле. Анда уа бизге оптико-когерент томограф уллу болушлукъ береди. Аны хайырындан кёзлери ахырда къыйнамагъан, иги кёрген адамда окъуна ауруу энди башланнганын тохташдырыргъа къолдан келеди, - дейди Лейля.
Макулодистрофияны шартларыны юслеринден айтханда уа, сунмай тургъанлай адам аман кёрюп башлайды, анга кёзюлдюреуюкле да болушмайдыла. Дагъыда кёзлени туман басханча, къара тамгъала тюшгенча болады, окъугъанда бир-бир харфла кёрюнмей къаладыла. Быллай шартланы эслеген адам терк окъуна офтальмологга барып, медицина болушлукъ алыргъа керекди. 
Алгъын бу ауруудан багъар амал болмагъанды, аллай саусуз сокъур болуп къала эди. Алай, бизни ушакъ нёгерибизни айтханына кёре, бюгюнлюкде уа аны тохтатыргъа, кёзлени жютюлюклерин къайтарыргъа онг барды. 

Басмагъа Абдуллахланы Фатима хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман


09.11.2018
07.11.2018
06.11.2018
02.11.2018