Огъары Малкъарда - биринчи машина

Бу сурат урушну аллында жыллада Огъары Малкъарда алыннганды.  Ол заманда элге машина бла келген алай тынч тюйюл эди. Жолла тик, тар. Ёгюз арбала кючден ётгендиле.
Болсада мында жигит жашла табылгъандыла. Ала Нальчикге келип, окъуп, шофёр усталыкъгъа юйренип, элге машинаны келтиргендиле. Темир арбаны кёргенле бек сейирге къалгъандыла. Биринчиле болуп бери машина бла киргенле бир ненчаулан  болгъандыла. Ол санда Османланы Магомет, Хулчаланы Мустафа, Османланы Адрахман.
Магомет урушну кезиуюнде танкчы эди. Эки кере жаралы болуп госпитальда саулугъуна бакъдыргъанды. Артда Къабарты-Малкъарны тийресинде къуралгъан 115-чи атлы аскерни санында болгъанды. Ростов тийресинде Большая Мартыновкада сермешледен биринде жоюлгъанды.
Суратдагъы жашланы юслеринден айтханда, сол жанындан биринчи Османланы Магометди, экинчиси Токълуланы  Малкъарбий. Ючюнчю жаш  Османланы Хажи-Дауутду, урушха дери Огъары Малкъарда устаз эди. 
Ол СССР-ни устазларыны биринчи съездлерине да къатышханды. Анда доклад да этгенди. Сюргюнден къайтхандан сора къарачай элде школну директору болуп кёп жылланы ишлегенди.  Артда мектепге аны атын атагъандыла. Кеси уа кёп болмай ауушханды. 
Машинаны ичинде олтургъан а башында сагъынылгъан  Османланы Магометди. Малкъаргъа биринчи трактор берген заманларында Калмыков да ары келеди. Шофёру тардан ётерге базынмай, машинаны элге Осман улу элтеди. Сурат ол кезиуде алыннганды. Къыйырдагъы экиси: Асанланы Аскербий бла Хасауланы Хажи-Дауут. Аланы юслеринден энчи хапар айтырыкъбыз.
Суратны уа бизге Глашланы Кезибан бергенди. Ол анга аммасындан къалгъанды. Юйюрде  бек багъалы, сыйлы затча сакъланады бу къыймат.

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман


09.11.2018
07.11.2018
06.11.2018
02.11.2018