Бизде чыгъарылгъан аш-азыкъгъа Тюркде да бийик багъа бергендиле

Озгъан ыйыкъда Тюркде аш-азыкъ индустрияны эм технологияланы  WorldFood Istanbul-2019 деген халкъла аралы кёрмючю ётгенди. Анга жюзден артыкъ къыралдан, ол санда Россейден, АБШ-дан, Франциядан, Германиядан, Великобританиядан, Индиядан, Голландиядан эм башхаладан тёрт жюзге жууукъ компания къатышханды. КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, аны Экспортха себеплик этиу арасыны болушлугъу бла бизни республикадан анда «Альтаир», «Фруктони» эм «Дарина - К» предприятияланы келечилери болгъандыла. Кёрмючде ала татлы ашарыкъла, полуфабрикатла, макаронла эм башха затла кёргюзтгендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: