Билимлерин, сынамларын ёсдюргендиле, байламлыкъда ишлерге келишгендиле

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Миллет технология башламчылыкъланы  платформасы»     къурап  «Университетлени точка кипениясы»  деген стратегиялы сессия болгъанды.  Анга къыралны элли субъектинден  келечиле къатышхандыла.

Юч кюнню ичинде сессияны экинчи толкъунуну  къауумлары  вузланы ишлери жаны бла вопросланы сюзгендиле, сетевой коммуникацияланы картасын жарашдыргъандыла, экинчи жылгъа программала хазырлагъандыла эм биринчи толкъунну  ишини эсеплери бла да шагъырейленнгендиле.  

КъМКъУ-ну  ректору Юрий Альтудов,  жыйылыуну ача, бу магъаналы ишге къатышханлары ючюн  вузну атындан  келечилеге  ыразылыгъын билдиргенди.  

- Быллай тюбешиуледе   профессионал жаны бла айнырча,  жангы шуёхла да табарча онг барды. Стратегиялы сессияны бизде ётгени  ишибизни жетишимлилигин кёргюзтеди. Бери   къыйматлы проектлени хазырлагъан фахмула, инновация башламчылыкъланы авторлары да келгендиле. Биз аланы  жашауда тири хайырлана билирге керекбиз. Быйыл  жылны ахырына дери  муратыбыз 400 тюбешиу  ётдюрюрге эди.     Сессияны чеклеринде кесибизни сынамыбыздан билдирирге эм сизден   кёп  затха юйренирге умутубуз барды,- дегенди Юрий Камбулатович. 

КъМР-ны Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Ауес Кумыков а сессияны иши къыйматлы болуруна,  вузлада билим бериуню игилендирирча  кёп жангы проектле къуралырларына ышаннганын айтханды.  

Университетледе «Точка кипения» проектни айнытыугъа    башчылыкъ  этген Олег Мальсагов сессиягъа къатышханланы  РФ-н Президентини Цифровой эм технология айнытыу жаны бла энчи келечиси Дмитрий Песковну атындан   алгъышлап, «Точка кипения КБГУ» жетишимле болдургъаны ючюн  «Платформа НТИ» организацияны  толтуруучу директоруну Андрей Силингни  атындан  Юрий Альтудовха ыспас къагъыт  бергенди. 

Сессияны ишчи  программасы бла уа жыйылгъанланы  «Платформа НТИ»  проектлерине башчылыкъ этген,  РФ-ни   Къырал Думасыны эксперт советини келечиси Сергей Шестаков шагъырей этгенди. 

Ызы бла КъМКъУ-ну ректоруну болушлукъчусу, миллет технология башламчылыкъла (НТИ) эм жамауат ишле  жаны бла департаментни таматасы  Махийланы Танзиля къонакълагъа  вузну юсюнден хапарлагъанды.   

- Саулай Кавказда  «Точка кипения» сессиягъа жаланда  бизни университет къошулгъанды.  Ол шарт  бек кёллендиреди. Юч айны ичинде анга  алты минг адам къатышхандыла.  Бюгюнлюкде биз асламысында  Хелснет эм Технет рынокла жаны бла ишлейбиз. Аны бла байламлы  интенсивле, лекцияла, тренингле бардырабыз,-дегенди Танзиля Тахировна. 

Биринчи кюнде делегатла «Остров 10-22» билим бериу интенсивни эсеплери бла эмда университетледе ишлеген  билим бериу программала бла   шагъырейленнгендиле. Экинчи кюнде уа  «Остров 10-22» интенсивде  «Интенсив –Остров Сибирь» деген  презентация ётгенди. Андан сора да, «Точка кипенияны» биринчи толкъунуну келечилери жол карталаны къурау жаны бла сынамларыны юсюнден айтхандыла. 

Университетлени «Точка кипенияларыны»  экинчи толкъуну ишлеп башларгъа бир айдан  аз кёбюрек   къалгъаны себепли  этилирге керек ишле да сюзюлгендиле, ол санда вузлада аны  сетьлери тири   байламлыкъда къармашырча амал къурау да  айтылгъанды.  Ахырында уа сессиягъа къатышханлагъа  Минги тауну тийресинде экскурсия  бардырылгъанды. Ала КъМКъУ-ну  билим бериу-илму комплексинде да   болгъандыла. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: