Гёжефлерибиз - кючлюлени сатырында

Грек-рим тутушуудан эм магъаналы халкъла аралы эришиулени – Европаны эм дунияны чемпионатларыны – аллында Башкъортостанны  Октябрьский шахарында Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 51 субъектинден  21 жыллары  толмагъан 367 гёжеф къатышхандыла. 
Тутушханланы араларына Элбрус районну спорт школларындан Аслан Толов бла Хаджиланы Ислам да болгъандыла. Ала экиси да хорламгъа итиниулюклерин, усталыкъларын да кёргюзтгендиле. Биринчи 67 килограммгъа дери ауурлукъда тутушханды. Финалгъа дери тёрт тюбешиуюнде да битеулю 36:7 эсеп бла хорлагъанды. 
Алай ахырында анга Чеченден кючлю гёжеф Мяхди Ахъяев бла эриширге тюшгенди. Жарсыугъа, бизники аны къыталмагъанды эм быйыл да, былтырча, кюмюш майдал бла  къалгъанды. Аны тренерле Байзуллаланы Магомет бла Малкъарланы Зейтун юйретедиле.
Алчыланы санына къошулургъа Хаджиланы Ислам да аздан къалгъанды. Ол 82 килограмм ауурлукъда тутушханды, юч тюбешиуюнде хорлагъан да этгенди. Алай жарым финалда Россейни жыйымдыкъ командасында эм къарыулу спортчу Александр Комаровха (Санкт-Петербург) къытдыргъанды. Жапсарыу сермешин да 5:5 эсеп бла бошагъаны, техника жаны бла аслам очко аны бла тутушханнга берилгени ючюн Ислам бешинчи болгъанды. Аны тренер Этезланы Хусейн юйретеди.

 

Свежие номера газет Заман