Онглары чекленнген сабийлени окъутууларын игилендириуню себеби

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында СКФО-ну тьюторланы хазырлауну школуну эсеплери къууанчлы халда чыгъарылгъандыла. 
Мында устазла чекленнген онглары болгъан сабийлеге билим берирча амаллагъа юйреннгендиле. Ол программаны КъМР-ни социальный сфераны жангыртыу арасы сакъатлагъа болушлукъ этген «Возрождение» жамауат организацияны тилеги бла хазырлагъанды. 
Окъутуу мартны ичинде бардырылгъанды, анга округну тюрлю-тюрлю регионларындан 56 адам къатышханды. Аладан 44-сю аны жетишимли бошагъанды, деп билдиргендиле республиканы Жамауат палатасыны пресс-службасындан. 
Квалификацияны ёсдюрюу программа 72 академиялы сагъатдан къуралгъанды, анга лекцияла, практика эм тренинг дерсле киргендиле. Устазла саусуз сабийлени окъутууда тьюторну магъанасы неде болгъанына, аллай балала ёсдюрген юйюрлеге болушууну энчиликлерине тюшюннгендиле. Дерслени уа алагъа Къабарты-Малкъар къырал университетни Педагогика эм психология институтуну преподавательлери - психология илмуланы кандидаты Будимир Нагоев бла педагогика илмуланы кандидаты Башийланы Жансурат бергендиле. 
Быллай школ бизни республикада биринчи кере къуралгъанын, ары дери окъутуу учреждениялада чекленнген онглары болгъан сабийле бла тийишлисича ишлей билген тьюторла болмагъанларын белгилерчады. Билим бериуню федерал излемлерине кёре уа, школда тьюторла борчлу халда ишлерге керекдиле.
Эсеплени чыгъара, Коммерциялы болмагъан организациялагъа болушлукъ этген Шимал-Кавказ ресурс араны башчысы Гуппойланы Тимур бу ишни магъаналылыгъын чертгенди. «Бюгюн биз чекленнген онглары болгъан сабийлени жашауларын игилендириуню дагъыда бир амалын тапханбыз. Школда билимин ёсдюргенини юсюнден шагъатлыкъ къагъыт алгъан хар устаз аллай балаланы харкюнлюк жашаугъа юйретиуге къошумчулукъ этерине ышанама. Хар тьюторгъа мен сайлагъан къыйын, алай огъурлу ишинден къууанырын тежейме», - дегенди ол.
КъМР-ни Башчысында сабийни эркинликлери жаны бла уполномоченный Светлана Тлинова уа эндиге дери регионда жангыз да тёрт тьютор болгъанын, ала да квалификацияларын Россейни башха субъектлеринде ёсдюрюп келгенлерин эсгертгенди. Школларыбызда аллай устазла жетмей эдиле. Алай Социальный сфераны жангыртыу араны эм Коммерциялы болмагъан организациялагъа болушлукъ этген Север-Кавказ ресурс араны хайырларындан бу проблеманы тамамлагъанбыз. Бу организацияла мындан арысында да социальный жумушланы тамамлаугъа эс бурурларына ийнанама, деп къошханды сабий омбудсмен.
Жамауат палатаны атындан а социал политика эм саулукъ сакълау жаны бла комиссияны башчысыны орунбсары Доти Бажев сёлешгенди. Ол тьюторлагъа сакъат сабийлени жашауларын игилендирир ючюн кюн сайын къарыуларын аямай ишлегенлери ючюн ыразылыгъын билдиргенди.
Устазлагъа квалификацияларын ёсдюргенлерини юсюнден шагъатлыкъ къагъытланы сыйлы къонакъла бергендиле, ахырында ала бирге суратха тюшгендиле.

 

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман