Гуданаланы Борис - Россейни художествола академиясыны сыйлы келечиси

Тырныауузчу художник Гуданаланы Долматны жашы Борис Россейни художествола академиясыны сыйлы членине айырылгъанды. Ол айтылгъан махкемени президиумуну бу кюнледе баргъан кезиулю жыйылыуунда анга академик белгилени – мантия бла дипломну къууанчлы халда Художествола академиясыны президенти, СССР-ни эм РФ-ни халкъ художниги Зураб Церетели бергенди. 
Къабарты-Малкъарда, андан тышында да, белгили художник кёчгюнчюлюкню заманында, 1951 жылда, Къазахстанда Головачёвка элде туугъанды. Тырныауузда ёсгенди. Школну бошагъанлай, аскер къуллукъгъа чакъырылгъанды. Андан къайтханлай, Краснодарны художестволу училищесинде, ызы бла Ленинградда И.Е. Репин атлы живопись, скульптура эм архитектура институтунда окъугъанды. Стажировкасын дуниягъа аты айтылгъан художник Андрей Мыльниковну студиясында ётгенди. 
Гуданаланы Борис 1988 жылдан бери СССР-ни Художниклерини союзуну, 1992 жылдан арысында уа Россейни Суратчыларыны союзуну келечисиди. Ол реализм эм авангард жанрлада ишлейди, аламат табийгъат, натюрморт, портрет суратла этеди. Аны бла бирге бир-бир мекямлада архитектура накъышланы, панноланы да авторуду. Кёп жылланы ичинде ол республикалы, зоналы, битеусоюз, битеуроссей кёрмючлеге къатышып келеди. 
Аны суратлары Чехословакияда, Польшада, Венгрияда да кёргюзтюлгендиле. Бу фахмулу профессионаны ишлери къыралны бир къауум музейинде сакъланадыла, ол санда Санкт-Петербургда, Россейде, мындан тышында да иели галереялада, суратла жыйгъан адамланы энчи коллекцияларында да бардыла. 
Чыгъармачылыкъ ишде болдургъан жетишимлери, сурат ишлеу искусствону айнытыуу ючюн да Гудана улу «Исскуство народов мира» ассоцияцияны, Россейни Художниклерини союзуну дипломлары, Россейни художествола академиясыны ыразылыкъ къагъыты бла саугъаланнганды. Къабарты-Малкъарны таматасыны 2016 жылны 30 августунда этген бегими бла жетишимлери эм кёп жылланы ичинде тынгылы ишлегени ючюн анга «КъМР-ни халкъ художниги» деген ат аталгъанды.

Анатолий Темиров. 
Суратда: (солдан онгнга) Гуданаланы Борис бла Россейни художествола академиясыны президенти Зураб Церетели.

Анатолий Темиров.

Свежие номера газет Заман