«Тёгерек столла», мастер-классла, тренингле

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар»  академиясында  «Биз спортну сайлайбыз!» деген ат бла республикалы форум ётгенди. Аны Спорт министерство,  жаш тёлю правительство «Бирге!» деген  регионла аралы проектни фондуну тири  къатышыуу бла  къурагъандыла. 
Анга КъМР-ни Парламентини Спорт эм туризм жаны бла  комитетини председатели Арсен Барагунов,  министр  Залим Кашироков, КъМР-ни спорт министрини къуллугъун толтура тургъан Залим Хежев, КъМР-ни  Муслийманларыны дин управлениясыны председателини орунбасары  Аслан Гедгафов эмда   жаш тёлю правительствону председателини орунбасары   Тюбейланы Мурат,  башхала да къатышхандыла. 
Форумну  кезиуюнде «тёгерек столла», мастер-классла,  тренингле да бардырылгъандыла. Ахырында республиканы районларындан келгенле, къауумлагъа юлешинип,  терроризмге, экстремизмге, миллетчиликге къажау сюелиу, башха диннге тёзюмлю болуу жаны бла   программалары бла шагъырей этгендиле. Бу ишге Черек районну келечилери да тири  къатышхандыла эмда  проектлерин къоруулагъандыла.
Бу форумну къурагъанла  быллай тюбешиуле хайырлы болмай къалмазлыкъларына эмда тёреге айланырыкъларына ышаннганларын айтхандыла.

 

Холаланы Марзият. Суратны.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018