Ахшы тюрлениуле баямдыла, алай быйыл тамамландырыллыкъ жумушла бютюнда жууаплыдыла

Былтыр Къабарты-Малкъарда жашау журтладан кёп къалмай 427 минг квадрат метри ишленнгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ёсюм юч процентден атлагъанды. Бу тарихле республиканы Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосуну былтыргъы ишини эсеплерин чыгъарыу жаны бла коллегиясында келтирилгендиле. Жыйылыугъа КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Владимир Болотоков, талай министерстволаны бла ведомстволаны келечилери къатышхан эдиле.
Министрни орунбасары Татьяна Швачий регионну къурулуш бёлюмюнде ахшы тюрлениуле шарт эсленнгенлерин чертгенди. Ол жашау журтладан 274 минг квадрат метрин адамла кеслери сюегенлерин да белгилегенди. Саулай алып айтханда, бёлюмде тамамланнган къурулуш эмда башха ишлени ёлчеми 14,6 миллиард сомгъа жетгенди. Ол да буруннгу жылдан асламыракъ болгъанды – 0,4 процентге.
Къолайсызлагъа себеплик этиу программа былтыр тыйгъычсыз бардырылып тургъанды. Аны хайыры бла 138 жаш юйюрге 99 миллион сомгъа билеклик этилгенди. Ветеранлагъа, сакъатлагъа эмда саусуз сабийлери болгъан юйюрлеге къыралны бюджетинден 12,2 миллион сом жиберилип, ол субсидия халда юлешиннгенди. Дагъыда ючеулен 8,4 миллион сом багъасы сертификатла къоллу болгъандыла. Аналыкъ капиталгъа къагъытлары болуп кредитле алгъан 425 адамны уа процент тёлеулерини экиден бирин (12,8 миллион сом) республиканы бюджетинден ахча берип жапхандыла.
Татьяна Швачий шахарда къурулуш сферада болгъан тюрлениуле эмда не жумушла этилгенлери бла  да шагъырейлендиргенди. Ол билдиргенича, бу кюнледе республиканы тийишли законуна тюрлениуле сингдирилгендиле. Министерствону болушлугъу бла юч шахар округну эмда 61 элни баш планлары жарашдырылгъандыла. Аны бла бу иш кёп къалмай 88 процентге тамамланнганды. Юрий Коковну буйругъу бла муниципалитетледе жерлени хайырланыу эмда къурулуш ишлени бардырыу жорукъла тап халгъа келтирилгендиле. 
Министерствону надзорлукъ ишини юсюнден да къысха айтханды докладчы. Былтыр 117 объектде 280 тинтиу бардырылгъанды. Аланы кезиуюнде ачыкъланнган кемчиликлени юсю бла 81 эсгериу этилгенди, 60 бегим жазылгъанды, сюдге жети протокол жиберилгенди эмда эки миллион сомгъа тазир салыннганды.
Жол мюлкде эмда тынгылы къурулуш бардырыуда болум бла келгенлени министрни орунбасары Жарашууланы Алим шагъырейлендиргенди. Саулай алып айтханда, былтыр республиканы жол фондуну ёлчеми 1,85 миллиард сом болгъанды. Ол санда 232 миллион сом къыралны бюджетинден бёлюннгенди. Тынгылы къурулуш эмда реконструкция ишлеге 273 миллион сом къоратылгъанды, хайырланыргъа 14,3 километр жол берилгенди. 
Жангыртыу ишлени тамамлаугъа уа 146 миллион сомдан аслам къоратылгъанды. Аны бла битеу да 12,2 километр жолда мадар этилгенди, ол санда Эски Урухда, Бахсанны бла Къарагъачны эмда Солдатская бла Грабовец станицаланы араларында жолланы бир кесеклеринде да. Дагъыда кезиулю жумушлагъа 325 миллион сом къоратылгъанды. Жоллада суратха эмда видеогъа тюшюрген камераланы орнатыугъа уа 96 миллион сом жиберилгенди.
Тынгылы къурулушну юсюнден айтханда, былтыр хайырланыугъа битеуда 33 объект берилгенин билдиргенди министрни орунбасары. Ол санда саулукъ сакълауда - бешиси, спортда - тогъузу, культурада – онбири, таза суу эмда газ бла жалчытыу, сора канализация бла байламлы жетиси эмда билим бериуде бири ишленнгендиле. Эм белгили объектге Жарашууланы Алим жангы Перинатал араны санагъанды.
Кёп фатарлы юйледе тынгылы ремонт этиу ишле да министерствону кёз туурасындадыла. Былтыр быллай 43 юйде 107,5 миллион сом багъасы иш тамамланнганды. Ол санда 36 лифт алышындырылгъанды эмда ючюсюне ремонт этилгенди. Министрни башха орунбасары Гасташев Жамбулат юйлени къабыргъаларыны тыш жанлары жангыртылгъанларын, ресурсланы эсеплеучю приборла орнатылгъанын, инженер коммуникацияла да тап халгъа келтирилгенин билдиргенди.
Быллай ишлени бардыргъан Регион операторгъа тёлеуле бериуде ахшы тюрлениуле эсленедиле. Сёз ючюн, 2015-2016 жыллада аланы жыйыу жаланда 6,5 процент болгъан эсе, былтыр бу кёрюмдю 39 процентге жетгенди.  
«Шахарда тап болум къурау» деген программаны чеклеринде былтыр Нальчикде Профсоюзланы юйюню аллында, Къабарты Россейге къошулгъанлы 400-жыллыгъыны майданында эмда 68 арбазда тапландырыу ишле бардырылгъандыла. Аны бла бирге Бахсанда, Прохладныйде, Терекде эмда Тырныауузда шахар паркла да айбатландырылгъандыла. Бу ишлеге битеуда 194 миллион сом къоратылгъанды.
Жашау журтла-коммунал мюлкню кюз арты-къыш кезиуге хазырлауну чеклеринде 545 миллион сом багъасы мадар этилгенин да билдиргенди Гасташев. Быйыл а, жарашдырылгъан планнга кёре, ол 580 миллионнга жетерикди. Докладчы айтханнга кёре, мында оборудованияны жангыртыугъа, тийишли инвестиция проектлени бардырыугъа аслам эс бурулуп тебирегени да къууандырады.
Ахырында ол жашау журтла-коммунал жумушладан 3,36 миллиард сом багъасы ётдюрюлгенин билдиргенди. 6,7 минг къолайсыз юйюрге бу жаны бла 136,2 миллион сомгъа субсидияла эмда бир миллиарддан артыкъ сомгъа льготала берилгенлерин да айтханды. 
Министерство быйыл тамамларыкъ жумушла да белгиленнгендиле: хайырланыугъа 433 минг квадрат метр жашау журт берирге,  эм азы бла 15 миллиард сом багъасы къурулуш ишле тамамларгъа, Нальчик сууда Нартан элге жете тургъан жерде 90 метрлик кёпюр ишлерге, жолланы тап халда тутаргъа, алагъа ремонт этерге, шахарланы бла эллени тапландырыуну эмда айбатландырыуну андан  ары бардырыргъа, Бахсан шахарда кир-кипчикни жарашдырыучу комплекс орнатыргъа, билим бериу, спорт, культура объектле ишлерге эм башхала.
Коллегиягъа къатышханла докладлада келтирилген шартланы эмда болумну игилендириу жаны бла оюмларын туура этгендиле, аны бла министерствону былтыргъы ишине иги багъа бергендиле.

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018