Ара шахардан улоу ауурлукъ кетерилликди

КъМР-ни Башчысы  республиканы ара шахарыны баш магъаналы жолларында тапландырыу эмда жангыртыу жумушла  къалай тамамлана тургъанларына къарагъанды. Аладан бири - Калюжный орамды. Анда ремонт ишле 2017  жылда башланнган эдиле. Андан бери  жолну баш къатысы, коммунал инфраструктураны тозурагъан ызлары, жан-жанларындагъы ташла, чыракъ чыпынла да алышындырылгъандыла. Ырхы суула, жолну таламай, бир жаны бла кетерча илипинле биринчи кере тартылгъандыла, ала сыналгъан да этилгендиле.  Жууукъ заманлада подряд организация бетон къатыш асфальт салып башларыкъды. Ол юч къатлы боллукъду.
Аны бла бирге бу жолну Головко орам бла ётген жери да тап халгъа келтириле турады. Алайда жангыртыу ишле бошалгъанлай, бир суткагъа отуз минг машина бир тюрлю чырмаусуз эмда къоркъуусуз ёталлыкъды.
- Алай бла шахардан уллу транспорт ауурлукъ кетерилликди. Шёндю окъуна хал арталлыда башха тюрлюдю. Иги кесек иш тамамланнганды, алай качествосуна энчи эс бурулургъа тийишлиди. Хар метрни да къаты тинтиригизни тилейме»,-дегенди Юрий Коков.
Регион жолланы жангыртыуну программасына кёре 2018 жылда битеу да къыркъ километрни тап халгъа келтирирге белгиленеди.
 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018