Насыпны тутуругъу - сюймеклик бла жарашыулукъ

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны келечиси Отарланы Хызыр бла протоиерей Валентин Бобылев Нальчик шахарда  колледжлени бир къауумуну  студентлери  бла «Призвание» окъуу юйде тюбешгендиле.  Аны республикада Президент грантланы фондуна тийишлиликде «Патриот»  жамауат организация «Этнокультура - путь к взаимопониманию» деген  проектге  кёре къурагъанды. 
Аны башчысы Ратмир Каров студентлени къонакъла бла танышдыргъандан сора «Патриотну» юсюнден да къысха билдириу этгенди. «Бюгюн бизге эки  конфессияны келечилери келгендиле. Алагъа шуёхлукъ жюрютюрге тутхан динлери, тиллери, къуллукълары да чырмаулукъ этмейдиле», - деп, ол кеси бла байламлы быллай юлгю келтиреди: «Беш жыл мындан алгъа биз, бир ненча команда болуп, футбол ойнай эдик. Телефонум зынгырдайды. Алсам - отец Валентин. «Мен хорлагъан командалагъа саугъала берирге ыразы эдим»,- дейди. Ол а миллетлени араларында шуёхлукъну , бир бирни ангылаулукъну, бир бирге къарындаш билеклик этиуню  белгиси тюйюлмюдю?! Мен аны бюгюн да унутмагъанма. Ол бек хычыуун кёрюннген эди манга».
Отарланы Хызыр хажи да  исламда  адамланы миллетлерине, динлерине, тилллерине  эмда башха ышанларына кёре айырыу болмагъанын къатлагъанды. «Арт заманлада кёп жерледе  бола тургъан къаугъала адам не магъананы тутханын ангыламаулукъдан чыгъадыла. Мухаммат файгъамбардан аны жер башында борчу неди деп соргъанларында, ол бир ненча сёз бла жууап бергенди: «Адамланы бютюн иги этер ючюн» деп.  
Ислам не заманда да  инсанны  багъалагъанды, аны эм бийикге чыгъаргъанды. Къуранда айтылады адам  улу бир бирине болушургъа, себеплик этерге керекди деп. Ол дунияда да  биринчи аны юсюнден сорулады»,-дегенди ол. 
Орус килисаны къуллукъчусу отец Валентин да, адамланы араларында шуёхлукъну, бир бирни ангылаулукъну юсюнден айта, кёп сейир юлгю келтиргенди. «Дунияны башында бек сыйлыгъа ийнаныулукъ, ышаныулукъ эмда сюймеклик саналадыла. Бу залда  кёп жаш адам олтурады. Мен сизни  жарыкъ къарамыгъызгъа къууанама. Сюймеклик болмагъан жерде, насып да болмайды»,-дегенди ол.
Андан сора дин къуллукъчу  2006 жылда бизни республикагъа Белгиядан студентлени къаууму келип, мында  миллетлени араларында  халланы тинтгенлерин эсге салгъанды. Оруслула, малкъарлыла, къабартылыла, башха миллетлени келечилери да келишип жашагъанлары, республикада тюрлю-тюрлю динлени тутханла бир бирлерине хурмет этгенлери, Нальчикде, муслийманла аслам жашагъан  жерледе окъуна,  межгит, килиса, чюйют собор да болгъанлары аланы   сейирге къалдыргъанын айтханды.  
Тюбешиуге Чечен Республиканы келечилери да къатышхандыла. Ала быллай ишле  жаш адамлагъа динни жорукъларын  бютюн терен билирге  болушханларын чертгендиле.         
Ол кюн къонакълагъа кёп тюрлю вопросла берилгендиле. Дин къуллукъчула алагъа тынгылы жууаплагъандан сора бютюн сейир соруулары болгъан студентлени  Инна Кашежеваны назму жыйымдыгъы, башха  китапла бла да саугъалагъандыла.

Суратланы автор алгъанды.

Далхатланы Марзият.

Свежие номера газет Заман