Жангы садикде - 140 гитчеге жер

Экинчи Чегемде  «Демография» миллет проектни чеклеринде 1-чи номерли мектепни арбазында 140 жери боллукъ  садикни къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлыды, бар мардалагъа эм излемлеге келишген, уллулугъу 2 минг квадрат метрден атлагъан  объектди.  Аны ичинде  юч жыллары толмагъанладан башлап  жети къауумгъа  бёлюмле къураллыкъдыла. Музыкадан  бла физкультурадан залла, медицина кабинет, ашхана, администрация бёлюм да боллукъдула.  Арбазында жапмала, сабийле    ойнаучу майданла да ишленирикдиле.   
Бусагъатда аны мурдорун салып бошай турадыла. Планнга кёре, ол келир  жылны ахырына    битерикди. 
Саулай айтханда, проектни чеклеринде Чегем районда энтта да бир школ бла тёрт садик ишленирикдиле. 

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: