Гудучуланы хаталары тиймез ючюн

Жарсыугъа, адамланы хуржунларын тонау бла байламлы аманлыкъ ишлени саны азаймайды. Гудучула аманлыкъ ишлерин тындырыргъа тап заманны сайлай биледиле, бу жаны бла аланы сынамлары да аз болмаучуду. Алай эсе да, аладан сакъланырча амалла уа бардыла. 

Хуржунлагъа кирирге кимле кюрешедиле?

Ишекликни туура туудургъан адамланы, сёз ючюн чыганлыланы, бютюнда сизни къолларыгъызгъа къарап къадарыгъызны айтыргъа сюйгенлени, эсге алмасакъ, ол неда бу инсан урларгъа ушайды деп шарт билирча тюйюлдю. Аны сыфаты  не хазна сагъайтырыкъды. Сора, бу «бизнес» бла сабийле, субай жаш къызла да кюрешиучюдюле. 

Аны ючюн, адамны сыфатына угъай, ол кесин къалай жюрютгенине къараргъа тийишлиди. Сизге асыры бек жууукълашыргъа кюрешгенлеге иги эс буругъуз. Хуржунугъузгъа узалыр ючюн, гудучу сизге не къадар жууукъ сюелирге керекди. Аманлыкъчыла адамлагъа аз-маз къатылып да кёредиле – бирле анга эс бурадыла, башхала уа сезмей окъуна къоядыла. 

Урларгъа не заманда тапды?

Сакъ неден да бек адамла кёп жыйылгъан жерледе болургъа керекди: концертледе, жамауат транспортда, байрам мероприятиялада. Гудучула адамла солуй тургъан неда къуууп жеталмазлыкъ жерледе болмай къаллыкъ тюйюлдюле. Сёз ючюн, автобусда хар ким да бир бирге къысылып келген кезиуде урланнганын хазна ким билликди. Тюкенледе, базарлада да кёп тонайдыла, алада уллу эслилик изленеди.

Биреуню мюлкюн къалайда къымгъан тынчыракъды?

Аманлыкъчыла «илишанда» банкоматланы бла ахча алышындыргъан пунктланы тутадыла, ресторанлада бла кафеледе ауузлана тургъанла да къоркъуулу болумдадыла. Нек дегенде, кёпле артмакъларын къоншу шинтикге салып неда олтургъан шинтиклерине тагъып къоядыла. 

Уручугъа уа андан тап жерни тапхан да къыйынды – ол къатындагъы аш къанганы артына олтурады эм артмакъдан неда тагъылып турган ёрге жаныгъыздан бохчагъызны чыгъарады. Сора, битеу дунияда хуржунланы тонаучула туристлени сюедиле. Ала хар заманда да биргелерине ахча, кредит карталаны айландырадыла, эслери уа мюлклеринде тюйюлдю. 

Алыргъа нени сюедиле?

Уручула ахчаны, телефонланы, планшетлени алыргъа излейдиле. Аны ючюн аланы игирек букъдуругъуз. Багъалы затланы сумканы башында неда кёнчеклеригизни тыш хуржунларында къоймагъыз – алай бла аманлыкъчыны ишин бютюн тынч этериксиз. Андан эсе аланы ич неда башлары жабылгъан  хуржунлагъа салыгъыз. 

Багъалы затларыгъызны къолларыгъызда тутуп, алагъа артыкъ эс бурдуртмагъыз. Аманлыкъчы бохчагъызны, ызы бла уа аны къайры салгъаныгъызны эслесе, урлагъан анга къыйын боллукъ тюйюлдю. 

Къалай бла урлайдыла?

Гудучула урлардан алгъа адамны эсин бир башха затха бурдуртургъа кюрешиучюдюле – билмей тюртгенча неда къатыгъызда бир затларын тюшюргенча этерле. Аны ючюн къолугъуздан бохчагъызны, телефонугъузну сермеп къачарча транспортха кире тургъан заманны сайлаучудула. Башхалары уа хуржунларыгъызгъа терк узалып къалалырча кеслери «пробка» къурайдыла. Ол мурат бла ала инбашларына кийимлерин атаргъа да боладыла, аны тюбюнде ала къоллары бла къайры узалгъанлары, не этгенлери кёрюнмей къалады. 

Тоналгъан эсегиз, не этерге керекди?

Биринчиден, эс жыйыгъыз, тынчайыгъыз. Сора, урланнганыгъызны юсюнден мычымай полициягъа билдиригиз. Тоналгъан заманыгъызны эм жерни эсигизге тюшюрюрге кюрешигиз. Бусагъатда орамлада, тюкенледе, транспортда да камерала кёпдюле – ким биледи, урланнган заманыгъыз видеогъа тюшген эсе уа. Затыгъыз артмакъдан алыннган эсе, анга тиймегиз – хуржун гудучула къол къапла киймеучюдюле эм аланы бармакъ ызлары анда сакъланыргъа боллукъдула. 

Эсгертиу: РФ-ни Уголовный кодексини 158-чи статьясыны 2-чи кесегине тийишлиликде адамны юсюнден, жанында тургъан кийимлеринден, артмагъындан эм башха затындан урлагъанлагъа уллу ахча тазир салынады неда аланы эркинликлери беш жылгъа дери сыйырылады.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды
Поделиться: