Аграр университетде волонтёр ара ачылгъанды

Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетде бу кюнледе волонтёр ара ишлеп башлагъанды. Аны вузну юйретиу эм социальный иш жаны бла Управлениясы студент совет бла бирге къурагъандыла, деп билдиргендиле КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.
Сагъынылгъан управленияны башчысы Нарзан Шебзухов Араны ачхан бла байламлы къууанчлы жыйылыуда бу ишни магъаналылыгъын белгилеп, анда бардырыллыкъ волонтёр проектлеге не жаны бла да себеплик этип турургъа сёз бергенди. Студентлени уа тирирек болургъа, буюкъмай кеслерини оюмларын ачыкъларгъа чакъыргъанды.
Ызы бла араны къауумуна келечиле айырылгъандыла.Алай бла ары Управление институтдан – Чочайланы Мариям, ветеринар медицина эм биотехнология факультетден - Антонина Чекмарева эм механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетден Ибрагим Хакулов киргендиле.
 

Бизни корр.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018