Конкуренция бизнесни терк айнытхан кючдю, алай ол тюзлюк бла жарашдырылыргъа керекди

Бу кюнледе Нальчикде «Синдика» къонакъ юйде  Монополиялагъа къажау федерал службаны  (ФАС) КъМР-де Управлениясы регионла аралы семинар-кенгеш бардыргъанды. Аны ишине  ФАС-ны  ара аппаратыны,  регион  управленияларыны, федерал эмда регион къырал власть органланы келечилери, банкланы бёлюмлерини, бир-бир министерстволаны бла ведомстволаны оноучулары  къатышхандыла.
Кенгешни  УФАС-ны башчысы Казбек Пшиншев  ачханды эм бардыргъанды. Ол бу жолгъу семинар конкуренцияны  къоруулаугъа жораланнганын айтханды. Андан сора сёзню Правительствону Председатели Мусукланы Алийге бергенди. Ол  предпринимательлени бир бирден къолайлы болургъа итиниулери,бир бирлери бла эришгенлери - бизнесни  айнытыргъа себеплик этген къыйматлы амалладан бири болгъанын белгилегенди. Конкуренция жорукъланы чеклеринден чыкъмазына къайгъырыу республиканы власть органларыны баш  борчларындан бириди, дегенди.
КъМР-де баш федерал  инспектор  Владимир Канунников, КъМР-ни Башчысыны  Администрациясыны таматасыны орунбасары Сарбашланы Светлана да монополиялагъа къажау службаны иши бек магъаналы болгъанын чертип,  управленияда къуллукъ этгенле,аны эсге алып, борчларына бютюн жууаплы кёзден къарарыкъларына ышаннганларын билдиргендиле.
«Нальчик» кредит учрежденияны  башчысы, КъМР-ни Банкларыны эм страховщиклерини ассоциациясыны президенти Эндрейланы Борис ФАС законлукъну сакълау жаны бла кёп иш тамамлагъанын, алай банк системагъа, бютюнда бег а  гитче банклагъа,  артыкъ уллу эс бурмагъанын айтып сёлешгенди. «Уллу банклагъа игиди, ала файда кёп болгъан жердедиле, къатларына  гитче банкланы жууукъ да жибермейдиле. Болсада гитчелени къорууламасакъ, уллула къайдан чыгъарыкъдыла? ФАС рынокда бары да тенг болур ючюн къайгъырыргъа керекди»,-дегенди ол. КъМКъУ-ну ректору Юрий Альтудов  бла  «Деловая Россия» биригиуню  регион бёлюмюню таматасыны орунбасары Гузеланы Индира бирге ишлеуню тап къурагъанлары эмда студентлени, жаш предпринимательлени хазырлаугъа уллу  себеплик этгенлери ючюн  УФАС-ны оноучуларына ыспас этгендиле.
Монополиялагъа къажау федерал службаны башчысыны орунбасары Андрей Кашеваров а бу кенгеш Конкуренцияны миллет планын толтурууну  башланыуу болгъанын чертгенди. РФ-ни Президенти къол салгъан бу документни мураты - экономикагъа къыралны къошулууун азыракъ этиудю, власть органла этген  бузукълукъланы эки кереге азайтыуду,дегенди. Эндрейланы Борисни айтханы да сылтаусуз болмагъанын, анга эс бурургъа кереклисин да чертгенди. 
- Алгъаракълада Федерация Советде регионла аралы банк советни жыйылыуу болгъанды. Анга башчылыкъны  Валентина Матвиенко этгенди. Анда банк секторда къыралны аслам юлюшю болгъаныны юсюнден сёз баргъанды. Жыйылыугъа къатышханла къырал программалагъа  къырал банкладан башхаланы да къатышдырыргъа тийишлиди деп, бир аууздан айтхандыла,- дегенди  Андрей Борисович. 
Ахырында пресс- конференция бардырылгъанды. Журналистлени сорууларына жууапла бере, Казбек Пшиншев службаны иши ачыкъ болгъанын чертип айтханды. «Битеу  норматив документле, хар тарыгъыу, алагъа кёре не  оноу этилгени  да управленияны сайтына салынадыла. Къырал закупкала да электрон сатыу-алыугъа кёчюрюлгенли ачыкъ болгъандыла. 
Арт заманлада  жер бла байламлы тарыгъыула бютюн асламдыла. Жерни арендагъа алыргъа сюйген  россейли гражданин дорхлагъа къатышыргъа эркинди, алай Шимал Кавказда жер къыт болгъаны себепли ол бир кесек даулашла къозгъайды»,-дегенди. Управленияны оноучусу оюм этгенден, битеу къыралгъа  законланы чыгъара туруп, регионланы энчиликлерин, ёмюрледен бери  келген тёрелени  да эсге алыргъа керекди. 
 Андрей Кашеваров а  саулукъ сакълауда да  тенг конкуренция болургъа кереклисине ийнаныпды. «Ахча ОМС-ни юсю бла  саусузну ызындан барыргъа тийишлиди, хар адамны уа кеси сюйген медицина учрежденияны сайларгъа онгу болургъа керекди. Биз билебиз Санкт-Петербургда, Благовещенскде да адамла ведомстволу поликлиникаланы сайлагъанларын, Борчлу халда медицина фонддан а алагъа капек да тюшмегени бла байламлы уголовный ишле  ачылгъанларын»,-дегенди.
Ол хар адам  сайлау этерге эркин болгъанын энтта да бир кере эсгертгенди. «Ала кеслерине  сюйген, жаратхан жерлеринде бакъдырыргъа эркиндиле. Ол болушлукъ ючюн а  саулукъ сакълау учреждениягъа ахчаны къырал бёлюрге борчлуду», -дегенди ахырында  федерал къуллукъчу.

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман