Аскерчи артистлеге къызыу къарсла

Тиширыуланы байрам кюнлерине аталып, Нальчикде Къырал музыка театрда къууанчлы жыйылыу болгъанды. Аны  Къабарты-Малкъарны Маданият министерствосу бла республиканы Тиширыуларыны союзу къурагъандыла. Концертни программасын Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерчилерини жыр эм тепсеу академия ансамблини артистлери бардыргъандыла. Алагъа къараучула жылы къарсла бла тюбегендиле.
Къууанчлы жыйылыугъа келген тиширыуланы кезиулю байрамлары бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны атындан аны администрациясыны таматасы Мухамед Кадзоков алгъышлагъанды. Ол тиширыулагъа халаллыкълары, жумушакълыкълары, ариулукълары ючюн, от жагъабызда жылыу сакълагъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди. Аны бла бирге башда айтылгъан ансамбльни артистлерин  бу жыр эм тепсеу къауумну 45-жыллыгъы бла алгъышлагъанды, алагъа не жаны бла игилик болурун сюйгенин билдиргенди.
Артистле  къараучула сюйген «Россия», «Полюшка», «Ревнивый Кавказ» деген эски жырла бла бирге жангы репертуарларындан да попурилерин сокъгъандыла, жырлагъандыла, тепсегендиле. Аланы «Юйге Хорлам бла!», «Русская ярмарка» деген орус жырланы макъамларына салгъан композицияларына да келгенле сюйюп къарагъандыла. 
 

 

Кертиланы Сакинат.

Свежие номера газет Заман