«Билиминг, усталыгъынг бийик болмаса, санга киши да хазна болушалмаз»

Къыралны ара шахары Москвада, Санкт-Петербургда, башха узакъ жерледе да таулу къызладан бла жашладан билим алгъанла, усталыкъларына бютюнда терен юйрене, анда ишлеп, сынау жыйгъанла кёпдюле. Рахайланы Джамиля, Курданланы Юсюпню къызы, аладан бириди.
Ол Элбрус элде туугъанды. Анда школну бошап, Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина бёлюмюне киргенди.  Анда 4-чю курсха ётгенлей, аллай онг чыгъып,  Санкт-Петербургда академик  И.П. Павлов атлы къырал медицина университетге кёчюп, окъууун андан ары анда бардыргъанды. Таулу къыз мында алгъан билими бла чекленмей, анда бютюнда къаты кюрешгенди. 
Аны атасы Юсюпге бла анасы Тилланы Розагъа тынч болмаз эди жете келген къызчыкъны уллу шахаргъа жиберген. Алай ала, тёрт къызны атасы бла анасы, сабийлени къайсы да тийишли билим алып, тутхан ишлеринде устала болсала сюйгендиле.
Эски тёрели, аты эрттеледен бери да айтылып келген бийик окъуу юйню бошагъандан сора Джамиляны Санкт-Петербургда саулукъ сакълау эм социальный айныу жаны бла Федерал агентствону  дипломундан сора да, билим берген медицина академияны диплому барды, ол анда клиника интернатурада бир жыл окъугъанды. Дагъыда эки жылны Санкт-Петербургда Стоматологияны институтунда билим алгъанды. Аны терапевтическая стоматология бёлюмюн 2011 жылда бошап, андан ары И.И.Мечников атлы шимал-батыш къырал медицина университетде  ортодонтия усталыкъны ординатурасына киргенди. 
Аны уа 2013 жылда тауусханды.  Былай къарагъанда, окъууну, усталыкъгъа юйрениуню бийигине киши чыкъмагъанды. Таулу къыз ишин микроскопист болуп башлагъанды. Аллай усталыгъы болгъан тиш врач ауругъанны жарсыуун теренден кёреди, аны юсю бла этген болушлугъу да магъаналы болады. 
Бюгюн ол стоматология багъыуну не тюрлюсюн да хайырланады. «Хау, Аллахха шукур, аллай онгум барды, – дейди ол. – Тюрлю-тюрлю технологияла бла шагъырейме, не материал бла да ишлей билеме. Уллулагъа, гитчелеге да терапиядан, хирургиядан башлап, реставрациягъа дери комплекс багъыу бла кюрешеме.  Дагъыда, къошакъ билим берген курслагъа, халкъла аралы конференциялагъа дайым жюрюгенлей турама. Артыкъ зат билир онг болса, ахчангы, заманынгы да аяргъа жарамайды».
Элибизде-жерибизде бизге ким да болушады – тукъумубуз, жууукъ-ахлубуз. Уллу шахарда уа къыйынды кесине уста деп айтдыргъан. Ол жаны бла Джамиляны оюму да былайды: билиминг болмаса, бир тюрлю бир жууукълукъ болушаллыкъ тюйюлдю. Баям, болушса да, ол зат кёпге бармайды. Узакъда атынгы иги бла айтдыргъан тынч тюйюлдю. Башхаладан айырмалы, даражалы этген зат жаланда  артыкъ билгенингди. Ол себепден таулу къыз тюрлю-тюрлю курслада окъуйду, конференциялада, конгресследе болады. Озгъан жыл Санкт-Петербургда ортогнатическая хирургия жаны бла халкъла аралы конгрессни ишине къатышханды. Адамны тишлерин тап этип, жаякъ сюегин тюзетгенни юсюнден ишлени арасында аныкъы да белгили болгъанды.  Быйыл а жылны аллында Функциональный стоматологияны халкъла аралы конгрессинде болгъанды. 
Джамиля бюгюн стоматолог-терапевт-микроскопист-ортодонт деген усталыкъланы бирлешдирип, «Стоматология» иели биригиуде ишлейди. Дагъыда брекет системалада кюрешеди, протезированияны устасыды.  Аны бла бирге ол, Рахайланы Сагитни жашы Асхат бла анда тюбешип, бир юйюрлю болуп жашагъанлы он жыл болады. Юйню иеси юристди, экономистди, къурулуш керекле чыгъаргъан жерде ишлейди. Ол юй бийчесини дайым окъуп тургъанына бир заманда да угъай демегенди. 
Ала, бир бирни ангылап, жууукъну, ахлуну да кёлюн ала, эки къыз ёсдюредиле. Таматалары Салима, Джамиляны ата-анасы бла  Элбрусда турады. Ол алагъа бегирек тартады. Гитче къыз а, Алия, биргелеринеди.  Тамата балачыкъ сизге тансыкъ бола болур дегениме анасы: «Болмай а! Сакълап окъуна турады, къачан келесиз деп.  Ма бу жол юйде болгъаныбызда, мени школуна элтип, нёгерлери бла танышдыргъанды. Атасын да алай. Кесим да ол школну бошагъанма да, устазларымы кёргениме бек къууаннганма», – деп кюледи.
Ары-бери кетгенле артха къайтмазла деген къоркъуу барды. Бу юйюр да этеди ол сагъышланы. Ата журтха къайтыргъады муратлары, бир кесек сынау жыйгъандан сора.  Бюгюн а аланы атларын ишлеген жерлеринде иги бла кёпле сагъынадыла. Жаш адамлагъа ол уллу саугъады. 
Хасанияда Рахайланы ата юйюрлеринде бары да бирге жыйылсала, туудукъла, ала уа он боладыла, бир бирни тансыкълап ойнагъанларына къарасанг, келлик кюнюбюзню ариу да, иги да боллугъуна ышанаса. Аланы окъууда, урунууда да юлгю алыр адамлары бардыла.

 

Кертиланы Сакинат.

Свежие номера газет Заман