Белгили врачланы лекциялары

Кёп болмай Нальчикни 2-чи номерли клиника больницасында РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну баш нейрохирургу, академик Владимир Крыловну башчылыгъы бла «Университетская клиника» илму-практика конференция болгъанды. Анга Россейни нейрохирургия жаны бла белгили врачлары къатышхандыла, лекцияла окъугъандыла. Къонакъла ызы бла Элбрус тийресинде ётерик «Нейрохирургла лыжалада» деген Орус клубну кенгешине да къошулукъдула.
- Орус клуб ишлегенли талай жыл болады. Аны чеклеринде хар жолдан кенгешле бардырабыз, юйюрлерибиз бла солуйбуз. Нейрохирургла тири, оюмлу адамладыла. Бир-бирге сынауубузну айтабыз, лыжалада учабыз.  Быйыл кенгешни мында бардырыргъа келишгенбиз, - дегенди Крылов.
КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев Нальчикде къан тамырлагъа бакъгъан араны айнытыугъа уллу къыйын салгъаны ючюн Владимир Крыловха ыразылыгъын билдиргенди. «Арт жыллада бек уллу иш этилгенди. Шёндюге дери саусузла болушлукъ алыр ючюн тышына барыргъа керек эдиле. Бюгюнлюкде уа араны специалистлери нейрохирургия жаны бла бийик технологиялы операцияла бардырадыла, хирургияда жангы амалланы  сингдиредиле», - деп билдиргенди министр.
СКФО-да нейрохирургланы билимлерин ёсдюрюу иш мындан арысында да бардырыллыкъды. Быйыл жайда Нальчикде аланы конференциясы ётерикди, деп билдиргендиле министерствону пресс-службасындан. 
 
 

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман