Биринчи сынау - жетишимли болгъанды

Минги тауну тийресинде "Герой"  сабий лагерьде Россейни тюрлю-тюрлю  регионларындан  жашчыкъла бла къызчыкъла  солугъан да этип, саулукъларын да кючлендирип, кёп затха да юйренип, юйлерине сау-саламат  кетгендиле.  
Лагерьни программасы  сейирлик эди. Аны психологладан, устазладан эмда  спецназны  ветеранларындан  къуралгъан команда хазырлагъанды. Ары дери уа ала  шёндюгю школчуланы сейирлерин тынгылы тинтгендиле эмда билгендиле, эмда къарыу, акъыл жаны бла да хунерликлерин  ачыкълаялырча амалланы айыргъандыла.

Къаялагъа ёрлерге  юйрениу, сейир треккинг маршрутла, Минги таугъа чыгъыу, МЧС-ни къутхарыучулары бла бир командада ишлеу, бу жерли  маданиятны, адет-тёрелени  билиу – битеу ол затла  жашланы  бла къызланы эслерин кеслерине бургъандыла эмда гаджетсиз жашау да бек сейир болгъанына тюшюндюргендиле.  Сабийле алларына борч салып, аны тамамлагъынчы тынчаймазгъа, алгъа итинирге, жашауда жетишимли болур ючюн  битеу керекли  коммуникация амаллагъа, командада бир бирге билеклик этерге,  стратегиялы, алчылыкъ, башчылыкъ ышанларын ачыкъларгъа юйреннгендиле.

 "Герои" проектде энчи жерни  социал жаны алады. Аскер борчларын толтура жоюлгъанланы  эмда уллу юйюрледен, ол санда Къабарты-Малкъардан да,    жыйырмадан артыкъ жаш бла къыз  Элбрусну этеклеринде  солугъандыла. 

"Хар сабий да  насыплы болургъа  тийишлиди, бизни,  абаданланы, борчлары уа - аланы  эслеринде огъурлу ишле къалырларына къайгъыргъандан сора да, ала жашау сынау жыйышдырырча  да этиудю. Биз гитчелени  кеслерине базыныргъа, муратларына жетерге талпыныргъа, Ата журтну сюерге  юйретебиз. Келир жыл жайда Минги тауну тийресиндеги лагерь къыралны хар къалайындан да андан да кёп адамгъа эшигин ачарыгъына ийнанабыз. Бусагъатда уа биз  къышда да «Геройда» сабийле юйюрлери бла турурча мадарланы къолгъа алгъанбыз",- дегенди  проектни  къурагъанладан бири Сергей Дубинин.

 

Холаланы Марзият
Поделиться: