Депутатла школгъа дери окъутууну къайгъысын кёргендиле

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эмда жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда Къабарты-Малкъарда школгъа дери билим бериуню айнытыуну амалларын сюзгендиле. Анга  законла чыгъарыучу органны депутатлары, КъМР-ни Жамауат палатасыны, Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону келечилери, районланы бла шахарланы тийишли управленияларыны, жер-жерли учрежденияланы башчылары, Парламентде Жаш тёлю палатаны къаууму да къатышхандыла.

Комитетни таматасы Светлана Азикова  Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Указы бла быйыл Сабийликни онжыллыгъы башланнганын эсгертгенди.  Къабарты-Малкъарда  школгъа дери билим бериуге уллу эс бурулгъанын, аны айнытыу жаны бла талай мадар да этилгенин айтханды.  «Алай соруула кёпдюле. Ма алагъа жууапла табар ючюн жыйылгъанбыз биз бери»,-деп чертгенди ол.
Андан сора жыйылгъанла профильли министрни орунбасары Ирина Шонтукованы билдириуюне тынгылагъандыла. Ол республикада  52720 сабий жюрюген 236 организация  школгъа дери билим бериу программа бла ишлегенлерин айтханды эмда быллай шартла келтиргенди: 2013 жыл бла тенглешдиргенде, аллай учреждениялагъа жюрюгенлени саны 11 706-гъа   кёбейгенди.  РФ-ни Президентини буйругъун толтурур муратда  3-7-жыллыкъ балаланы барысына да сабий садлада жерле жетер ючюн, 2013 жылда школгъа дери билим бериу системаны игилендириуге федерал бюджетден  861,466 миллион сом, республиканыкъындан -242,109 миллион сом бёлюннгенди эмда хайырланнганды. 
Алай бла  9172 жангы жер къошулгъанды. Андан сора да, аллай махкемелеге жюрюмеген сабийле да бир жанында къалмаз ючюн, къысха заманны турурча группала къуралгъандыла. Алагъа да 400-ден аслам балачыкъ жюрюрге  боллукъду. Аны бла да къалмай, энчи иели организацияланы къураугъа да хар жаны бла да себеплик этиледи. Бизде 2013 жылдан бери  школгъа дери билим бериу жаны бла 9 жангы объект ишленнгенди, 83 учрежденияда тынгылы ремонт этилгенди.

Докладчы дагъыда Сабийлеге таплыкъгъа мадарла этиуню миллет стратегиясыны (2012-2017 жылла) Координация советини жыйылыууну эсеплерине кёре, 2021 жылгъа экиайлыкъ балачыкъладан башлап ючжыллыкълагъа дери да – барысына да сабий садлада жерле табылырча этерге деп аллай борч салыннганын белгилегенди.  Аны ючюн, юйретиучюлени, устазланы да усталыкъларын кётюрюрге, муниципал координация советле къураргъа керек боллукъду да, ол иш шёндюден окъуна къолгъа алыннганды, дегенди Ирина Шонтукова.
Ол  республиканы школгъа дери билим берген учрежденияларында федерал къырал стандартны кийириу жаны бла мадарланы планы къалай толтурула тургъаныны юсюнден да билдиргенди. «Доступная среда» федерал къырал программаны чеклеринде  2016 жылдан бери саулукъларында кемчиликлери болгъанла да билим бериу учреждениялагъа жюрюялырча, окъурча да мадарла этиледиле: пандусла, белгиле, учхаламазлыкъ полла, терк окъуна болушлукъну чакъырырча кнопкала, энчи шинтикле салынадыла. Алагъа жараулу окъуу, реабилитация эмда компьютер оборудование алынадыла. 
Школгъа дери билим бериуде проблемаланы кетериуню  юсюнден оюмун Нальчикде 29-чу номерли «Берёзка» сабий садны директору Анжелика Хашукоева да билдиргенди.  Ол инклюзив амал бла окъутуу, хунерли сабийлеге болушуу, яслиледе аш бла жалчытыу, къошакъ билим бериу  бла байламлы кёп сорууланы туура этгенди.
Парламентарийле да уста кадрланы хазырлауну, группала мардадан артыкъ толгъанларыны, диспансеризацияны, энчи иели учреждениялагъа контроль этилгенини бла къалгъаныны юсюнден да билирге сюйгендиле.
Битеу айтылгъан оюмланы эсге алыу бла тийишли структуралагъа эсгертиуле этилгендиле. 
-Школгъа дери билим бериу системада бек башы  –  сабийлени сюйген, ала бла ишлей билген, хунерликлери да болгъан  бийик профессионал кадрладыла,- дегенди Светлана Азикова, жыйылыуну эсеплерин чыгъара.  

 

 

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман