Энтта да бир «Кюн шахар» Майскийде ачылгъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене  сабий чыгъармачылыкъны Нальчикде  «Кюн шахар» академиясыны филиалыны Май районда ачылыууна къатышханды. Аны къууанчына кёпле келгендиле. Аланы араларында  КъМР-ни  Парламентини, Правительствосуну келечилери, Пятигорскну бла Черкесскни Феофилакты, «КъМР-ни профсоюз  организацияларыны биригиую» союзну таматасы Фатимат Амшокова,  муниципал  районланы бла шахар округланы башчылары,  жамауат организацияланы  келечилери, устазла, окъуучула, Май шахарда жашагъанла, къоншу эллени таматалары да.  
КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - республиканы билим бериу,илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Нина Емузова къонакъланы  уллу залгъа ашырады. Алайда алагъа    «Феникс» юлгюлю жыр студия (башчысы Елена Тан)  жарыкъ жыр бла тюбейди.  Жаш артистле кетип тебирегенлеринде уа,  Юрий Коков  бек гитче къызчыкъны къолуна алып: «Атынг неди, жаратамыса бу мекямны, мында игимиди?» - деп сорады. Ол да, ыразы болуп, башын булгъайды.

Андан сора КъМР-ни Башчысы,  жыйылгъанлагъа айланып: «Багъалы шуёхларым, бюгюнгю иш жаланда  Май районнга угъай, битеу республикагъа да магъаналыды. Быллай сабийчиклени кёрсем, жюрегим къууанады, кёлюм кётюрюледи. Биз барыбыз да ма аллай фахмулу   къызчыкъла  эмда жашчыкъла, аланы тамблагъы кюнлери ючюн ишлейбиз. Къалай- алай десек да, аладыла къыралны  келир заманы, бизни уа  къууанчыбыз, ышаныуубуз», - дегенди.
Юрий Коков  Нальчикде,  Терекде, энди уа Майскийде  ёсюп келген тёлюлеге  быллай аламат  арала ачаргъа себеплик этгенлеге  жюрек ыразылыгъын билдиргенди. 
-Сабийлерибизни фахмулулукъларын ачыкъларгъа, айнытыргъа да себеплик этерик быллай араланы республиканы башха районларында  да ачарыкъбыз. Мында не затха юйретириклерин къатлап  турмайым,  бир ненчасын сагъынайым: робототехника, шахматла, жырларгъа юйретиу.  
Май районда жашагъанланы барын да бу аламат иш бла алгъышлайма. Нальчикде Академиягъа  алты мингден аслам сабий  жюрюп, тюрлю-тюрлю усталыкълагъа юйренедиле. Хар къайда да  бёлюмлери ачылсала уа,  аланы саны бютюн кёп боллукъду,-дегенди Юрий Александрович.
Феофилакт а «Кюн Къабарты-Малкъар» деп не хыйсапдан айтылгъанына энди тюшюннгенин чертгенди. «Кавказчы  деп нек айтадыла - мында жашагъанла сабийлерин адеп-къылыкъгъа, абаданлагъа сый-намыс берирге, Ата журтну сюерге  юйретгенлери ючюн.  «Кюн шахар» а бир уллу юйюрню от жагъасыды.  Къабарты-Малкъарда жарыкъ, жылы кюнле кёп болсунла,  сабийлерибиз мамыр кёкню тюбюнде жашасынла! Бу республиканы башчылары  сабийлеге, кёп  балалы юйюрлеге къайгъыргъанлары ючюн алагъа жюрегимден ыспас этеме»,-дегенди.

Майскийде жашагъанланы  КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны председателини орунбасары Мисирланы Хызыр да алгъышлагъанды, саугъагъа уллу сагъат, сурат да бергенди. «Билемисиз, дунияны башында адам улугъа замандан багъалы зат  жокъду да, бу сагъатха къарап,  бери жюрюрюк жашчыкъла бла къызчыкъла  хар такъыйкъаларын зыраф этмей ётдюрюрлерине ышанама»,-дегенди ол.
Ызы бла Юрий Коков араны мекямындан   ачхычны республикада, регионда эм Россейде бардырылгъан кёп тюрлю  интеллектуал  марафонлагъа къатышып, айырмалы болгъан школчулагъа - Алина Юнийге бла Артур Таовха - бергенди. «Муну  Нальчикде «Кюн шахаргъа» жюрюгенле ишлегендиле.  Ол декабрьде Терекде аллай мекямны ачханды,  энди сиз да аны башхагъа берликсиз»,- дегенди КъМР-ни Башчысы.
Андан сора къонакъла объектни ичине кирип  къарагъандыла. Нина Емузова анда алгъын казначейство орналгъанын, энди уа сабийлеге  бек тап жарашдырылгъанын, хар кереги да болгъанын айтханды. 
-Кеси да «Фениксни» жыйырмажыллыкъ юбилейине саугъады. Бери жаланда Майский  шахарда жашагъанла угъай, районну башха жерлеринден да сабийле келирге боллукъдула. Бир жолгъа 300-400 къызчыкъ бла жашчыкъ жюрюрча онгла бардыла. Мында  кванториум, шахматлагъа юйретген, робототехника кружокла да боллукъдула,-дегенди.
 Филиалны битеу жери  404 квадрат метрни  тутады. Кеси да Майский шахарны ара кесегинде орналыпды. Окъуу кабинетлери 374 квадрат метрни аладыла. Арбазы да уллуду, келир заманда тышында мастерскойла  ачар мурат барды. Бери шёндюгю заманны излемине келишген оборудование, компьютерле, башха техника да салыннгандыла. Бу арагъа  жаш адам Виталий Бориев башчылыкъ этерикди. Мында болгъан информация технологияла сабийге бери келмей юйренирге да онг бередиле. 

 

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман