Къаты кюрешни юсю бла келген жетишим

Нальчикде мас-рестлингден Кавказны кубогу бардырылгъанды. Бизни республикада ол ючюнчю кере къуралады. Анга Къабарты-Малкъардан, Ставрополь эм Пермь крайладан, Москвадан, Чувашиядан, Свердловск областьдан бла Саха Республикадан 100-ден аслам спортчу къатышханды. 
Эришиуге келген гёжефле кеслерини регионларында хорлагъанлары себепли мында майдалла ючюн кюреш къаты баргъанды. Мас-рестлингде спортчула бир бирлеринден таякъны сыйырыргъа неда аны кеслерини жанына тартыргъа керекдиле. 
Бирде анга такъыйкъала кетедиле, бирде уа кёбюрек заман керек болуучуду. Эки минутну ичинде ким кючлю болгъаны ачыкъланмаса, арбитр эришиуню тохтатады эм жангыдан сынашыргъа буюрады. Мында да аллай кезиуле кёп болгъандыла, бютюнда уллу ауурлукълада.
Ма аллай къаты кюрешде республикабызны командасы эки алтын, жети кюмюш эмда он доммакъ майдал къытханды. Бу эришиуню эсеплерине кёре уа энди Къабарты-Малкъарны Россейни чемпионатына  къатышырыкъ жыйымдыкъ командасы къураллыкъды. Ол да Нальчикде ётерикди, деп билдиргендиле КъМР-ни Спорт министерствосуну пресс-службасындан. 

 

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман