Уллу усталыкълары болгъан ишчиле - ёсюуню ышаннгылы себеби

Нальчикде «Къурулушчу» колледжде «Жаш профессионалланы» (WorldSkills Russia) чемпионатыны экинчи регион кесеги башланнганды. Аны къууанчлы ачылыууна КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини председатели Светлана Азикова, КъМР-ни Правительствосуну, тюрлю-тюрлю министерстволаны бла ведомстволаны келечилери, иш бериучюле, республиканы билим бериу учрежденияларыны башчылары да къатышхандыла.
Чемпионатны къурагъанланы баш муратлары - республиканы экономикасын айнытыугъа уста кадрла хазырлауду, уруннган адамны даражасын кётюрюудю, ишчи усталыкълагъа не къадар кёп жаш адам юйренирча этиудю. Келгенлени алгъышлай, КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова чемпионат керти да эсде къалырча боллугъуна ышаннганын айтханды, аны ючюн битеу онгла къуралгъанларын да чертгенди.
«Жаш профессионалла» (WorldSkills Russia) союзну регион стандартларыны эмда демонстрациялы экзаменни кийириу жаны бла управлениясыны башчысы Данил Уфимцев а чемпионатха къатышханла жарыкъ кёллю, тири болурларын, эришиуле уа керти да ишлерини усталарын ачыкъларларын сюйгенин билдиргенди.
Россейни Профессионал сообществоланы эм ишчи кадрланы айнытыуну агентствосуну келечиси Максим Дмитриев а бу къымылдаугъа Россейни 85 регионундан мингден артыкъ жаш адам къатышханын, аланы организациялары профессионал билим бериуню качествосун бютюн бийикге кётюрюуге уллу себеплик этгенин айтханды. Республиканы оноучуларына бу ишни къураргъа болушханлары ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди.  Регион чемпионатха къатышханла бла уа август айда Сахалинде бардырыллыкъ финалда да тюбеширбиз деп ийнанама, дегенди. Андан сора экспертлени председатели Асанланы Магомет, сахнагъа кётюрюлюп, эришиулеге хар не да хазыр болгъанын айтханды эмда анга къатышханланы усталыкъларына багъа бериу ачыкъ эм тюзлюк бла бардырыллыгъына ант этгенди. 
Ызы бла «Жаш профессионалла» регионла аралы къымылдауну башчысы эмда 1-чи регион чемпионатда хорлагъан Заудин Суншев, сайлаулада хорлагъан  эмда Миллет чемпинатны финалына къатышыргъа эркинлик алгъан  Муслим Долтмурзиев, Астемир Бахуцев, Карина Межгихова, къызыл кнопканы басып, эришиуле башланнганларын билдиргендиле. Андан сора конкурсантла, ишчи жерлерине барып, заданияларын тамамлаугъа киришгендиле.
Чемпионатха 84 адам къатышады. Аланы араларында бийик, орта профессионал билим берген учрежденияланы бошагъанла, бусагъатда окъуй тургъанла, производстволада ишлегенле да бардыла. Алагъа багъаны WorldSkills Russia союзну, къурау комитетни , ишчи къауумну эмда КъМР-ни предприятияларыны бла организацияларыны келечилери, чемпионатны экспертлери бередиле. 
Эришиуле 14 тюрлю жаны бла алты майданда бардырыладыла: плитканы салыу, сварка этиу, аш бишириу, къурулуш ишлени тамамлау, чачны жыйыу, къыркъыу, медицина эм социал болушлукъ этиу,  женгил машиналагъа ремонт этиу, кичи класслада окъутуу, эл мюлк машиналаны хайырланыу жаны бла, дагъыда башхала. Биринчи кюнде къолдан усталаны ишлерини кёрмючю да ачылгъанды, сварщикле эмда плитка салыуну усталары, робототехника бла кюрешгенле, «Призвание» медицина колледжни студентлери да неге юйреннгенлерин кёргюзтгендиле.
Чемпионат тёрт кюн барлыкъды. Аны кезиуюнде «тёгерек столла», панель дискуссияла, кёрмючле, мастер-классла да боллукъдула. 2 мартда эсепле чыгъарыллыкъдыла, хорлагъанладан финалгъа къатышырыкъ командала къураллыкъдыла.
Той-оюн программа да тынгылы хазырланнган эди. «Шагди», «Экстрим», «Нальчанка»  тепсеу ансамбльле, Азамат Цавкилов, Анжела Мамхегова, Ирина Ракитина эм башхала жырлап, тепсеп да зауукълукъ тапдыргъандыла .
 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018