Хоккей командабызны оюнун ашыгъып сакълайбыз

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 
Жарсыугъа, бизникиле  ыйыкъдан артыкъ заманны ичинде бир алтын майдал алалмагъандыла. Ол болум специалистлени да сейирсиндиреди. Алай РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону оюмуна кёре, россейли атлетле Олимпиадада иги кёрюмдюле болдурадыла. 
Къалай-алай болса да, майдал таблицада арт  терт кюннге бизни команда беш тизгиннге энишге тюшгенди. Аны себепли Виталий Леонтьевични айтханы, хар замандача, сейирди. 
Бек жарсытхан  иш а  кёрлингде экеулен болуп эришгенде «доммакъ» алгъан Анастасия Брызгаловадан бла Александр Крушельницкийден  майдалларын сыйырыргъа боллукъларыды. Нек дегенде  допингге къажау комитетни специалистлери Александрны къанында  мельдоний табылгъанды деп билдиргендиле. 
Ол болум бла байламлы къаугъа кюч ала барады. Ким терс, ким тюз болгъаны толу тохташдырылмагъанды. Алай, Оюнлагъа дери болумну эсге тюшюре, бизни спортчула допингни кеси ыразылыкълары бла хайырланырла деп эсинге  окъуна келтирген къыйынды.  
Бюгюнлюкде россейлиле жаланда хоккей командадан сакълайдыла бийик кёрюмдю десем, ётюрюк болмаз. Шёндю ала турнирни плей-офф кесегине чыкъгъандыла. Кезиулю оюну команданы тамбла боллукъду. Кимле бла тюбешириклери алыкъын белгисизди. Бек кючлюлени къауумуну баш тизмелеринде да бизни хоккейчиле Кирилл Капризов бла Илья Ковальчукдула.  
Биринчи тизмеде уа майдалла бла  Норвегияды. Аны 27 майдалы барды. Аладан 10-су  алтынды. Экинчи эм ючюнчю тизмеде Германия бла Голландия орналадыла.
 

 

Таппасханланы Аминат

Свежие номера газет Заман