Не бек къысхан эселе да, спортчуларыбыз апчымайдыла

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.
Геуюрге кюн кёрлингде доммакъ майдалланы Анастасия Брызгалова бла Александр Крушельницкий къытхандыла. Бланы энчи белгилерчады – алагъа дери россейлилени араларында кёрлингден Олимпиада майдал алгъан  болмагъанды. 
Шорт-трекде Семен Елистратов да ючюнчю болгъанды. «Кюмюш» бла уа фигуристле къууандыргъандыла. Хоккейден тиширыу командабыз а бир бири ызындан къытдыргъанлай барады: алгъа канадачылагъа, артда уа америкалылагъа. 
 Ызы бла ючюнчю жерлеге лыжачыла Юлия Белорукова бла Александр Большунов чыкъгъандыла. РФ-ни Лыжаладан федерациясыны президенти Елена Вяльбе айтханнга кёре, майдалла ючюн кюреш къыйын болгъанды. «Александр къытарыгъына ийнана эдим, алай Юлия да майдал аллыкъды деб а сакъламагъанма. Бусагъатда мени бек жарыкъ сезимле бийлейдиле, ол къадар къысханларына, апчытыргъа кюрешгенлерине къарамай, спортчуларыбыз усталыкъларын кёргюзталгъандыла», - дегенди ол.
Жарсыугъа,  бир лыжачыбыз - Наташа Непряева - тёртюнчю жерде къалгъанды, болсада ол нёгери Юлия ючюн къууаннганын айтханды. Аныча болумгъа Александр Панжинский да тюшгенди, анга да жарым финалгъа чыгъаргъа азчыкъ къалгъан эди. Тюнене уа Халкъла аралы Олимпиада комитет (МОК), жангылып, эки россейли спортчуну Олимпиадагъа чакъырмай къойгъаны ачыкъ болгъанды. Алай МОК бу терсликни россейли коллегаларына салады. 
Бараз кюн да ахшы билдириу бла башланнганды - фигуристлерибиз Евгения Тарасова бла Владимир Морозов къысха программалада, 81,68 балла алып, экинчи жерге чыкъгъандыла. 
Къараучуларыбызны юсюнден да сагъыныргъа тийишлиди. Россейни байрагъы бла гимни эркин этилмегенликге, ала спортчуларыбызгъа кёл этдире билгендиле. Шорт-трекист Семен Елистратов а жетишимин жалгъан даула бла Олимпиадагъа къатышалмагъан россейли спортчулагъа жоралагъанын билдиргенди.

 

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман