Айырыучулагъа не къадар тап болумла къураргъа

Элбрус районну администрациясы бла жер-жерли айырыу комиссия бирге кенгеш бардыргъандыла. Анга  политика партияланы жер-жерли бёлюмлерини таматалары,эллени бла Тырныаууз шахарны башчылары, айырыу комиссияланы, район администрацияны жамауат советини, тюрлю-тюрлю организацияланы, структураланы, управленияланы келечилери да къатышхандыла.
Кенгешни башлай, районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубий бирге кюч салып, энди боллукъ айырыуланы бийик даражада, бузукъсуз, инсанланы айырыу эркинликлерин алжаусуз сакълау бла бардырыргъа кереклисин чертгенди. 
-Бюгюнлюкде бизни баш борчубуз – айырыулагъа къатышырыкълагъа бирча тап онгла къурауду. Бу ишде саусуз, къыяулу эмда уллайгъан адамлагъа энчи эс бурургъа тийишлиди. Участка  айырыу комиссияланы таматаларындан къоркъуусузлукъну жалчытыуну мадарлары къалай толтурулгъанларын къаты контрольгъа алырыгъызны  тилейме. Отдан, террорчулукъ ишледен, техниканы бузулууундан сакъланыуну битеу системалары да бир тюрлю чырмаусуз ишлерча, айырыу участкаланы тийрелеринде чыракъла жанарча, алагъа адамла жаяу болсун, машиналары бла да къыйналмай келирча этерге тийшлиди,- дегенди ол.
Элбрус жер-жерли айырыу комиссияны таматасы Жаппуланы Даниял жыйылгъанлагъа шёндюден окъуна не мадарла этилгенлерини юсюнден билдиргенди. Тийреде 21 айырыу участка къуралгъанды, айырыу комиссияланы членлери да тохташдырылгъандыла, ала битеу да 131 боладыла. Айырыу участкала орналлыкъ организацияланы бла предприятияланы башчылары бла кенгешле, ангылатыу иш бардырылгъанды.
Жыйылыуда  дагъыда РФ-ни Президентин айырыулада къол кётюргенлени санын тергеуню техника амалларын, ол санда айырыу бюллетеньлени жарашдырыучу комплекслени, къалай хайырланыргъа керек болгъаныны, участка айырыу комиссиялагъа киргенлени юйретиу  иш къалай къураллыгъыны юсюнден да айтылгъанды.Айырыуланы къураугъа къатышырыкъланы барысына да, ала уа кенгешде жюзге жууукъ бар эдиле, къол кётюрюулени кезиуюнде конституция законлукъну жалчытыргъа деп аллай борч салыннганды. 

 

Алиса Тарим

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018