Грантла тынгылы хазырланнганлагъа тапдырыллыкъдыла

Шимал Кавказны тёрт шахарында, ол санда  Нальчикде, Магасда, Ставропольда эм Черкесскде, Президентни грант  фондуну экспертлери февраль бла март айлада семинар бардырлыкъдыла, - деп билдиредиле жамауат башламчылыкъланы «Северный Кавказ»  халкъла аралы арасындан (МЦОИ). Анга коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери къатышырыкъдыла. Ала къыралыбызны таматасыны гранты ючюн бардырылгъан конкурсха документлени хазырларгъа юйренирикдиле.
Фондну экспертлери заявкаланы бергенле къаллай жангылычла этгенлерин, магъаналы проектлени жарашдырыу  амалланы юслеринден толу билдирликдиле. Грант къоллу болгъанлагъа уа  проектлерин  неден бардырыр башларгъа керегин  эм отчётланы хазырларгъа эсгериуле берликдиле.  
«Северный Кавказ» араны  таматаларындан бири  Залма Магомедова айтханнга кёре,конкурсха берилген проектлени  артдан-артха бютюн тынгылы  бола  барадыла. Сёз ючюн, биринчи кере анда онжети организация хорлагъан эсе, экинчи жол аланы саны эллиден атлагъанды. 
«Болсада  саулай къыралны юсюнден айтханда,  СКФО-гъа бу грантдан жаланда  эки проценти жетеди. Аны сылтауу  - конкурсха заявкала тийишлисича жарашдырылмайдыла», - дегенди Магомедова.  
Кёп болмай аллай семинар Пятигорск шахарда бардырылгъанды. Анга СКФО-дан эллиден аслам организация къатышханды. 

 

Бизни корр.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018