Ток къоранчла азаядыла

КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитети, республиканы Башчысы Юрий Коковну буйругъун толтура, электрокючню къоранчларын азайтыу жаны бла комиссияны жыйылыуун хар ай сайын бардырады. Талай кюн алгъада аны кезиулю кенгешинде Прохладный шахардан "Городские электрические сети", сора "Каббалккоммунэнерго" эмда "Чегемэнерго" муниципал унитар предприятияланы келечилери бла ушакъ бардырылгъанды. Тюбешиуню кезиуюнде ала былтыр декабрьде токну сатыу-алыуда болумну юсюнден айтхандыла, сагъынылгъан къоранчланы азайтыу жаны бла да не мадар этилгенин да билдиргендиле.
Озгъан жылны аллындан башлап, бизни республикада ток къоранчла азая барадыла. Юлгюге, былтыр ол битеуда 402 миллион киловатт-сагъат болгъан эсе (сатып алыннган токну тёртден бири), буруннгу жыл а 408 миллиондан асламыракъ эди. Специалистлени оюмларына кёре, бу кёрюмдю мындан арысында да азая барлыкъды. Анга сетьле, трансформатор подстанцияла жангыртыла, шёндюгю контроль эмда эсеплеучю системала да сингиртиле баргъаны себеплик этерикди, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.
 

Омарланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018