Тюрлю-тюрлю жумушла тамамланадыла, алай хал алыкъа къууандырмайды

КъМР-де жолда жюрюуню къоркъуусузлугъу жаны бла инспекторла тамамлагъан ангылатыу-профилактика мадарланы хайырындан былтыр авариялада ёлгенлени санын 1,4 процентге, ачыгъанланы уа 5 процентге азайтыргъа онг болгъанды. Аны юсюнден журналистле бла тюбешиуде КъМР-де УГИБДД-ны къурау-аналитика иш эм жолда къоркъуусузлукъну жорукъларыны пропагандасы жаны бла бёлюмюню таматасы  Муса Маремшаов айтханды. 
Полициячы билдирген шартлагъа кёре,  былтыр авариялада 137 адам ёлгенди, 781 а тюрлю-тюрлю жарала алгъандыла. Ахыр беш жылны ичинде жоллада ачыгъанланы саны иги да азайтылгъанды, ол санда ёлгенлени 35 процентге (212-ден 137-ге дери), акъылбалыкъ болмагъанланы арасында уа – 57 процентге (14-ден 6-гъа дери). «Башхача айтханда, бизни инспекторла толтургъан ишни хайырындан  75 адамны жашауун сакълагъанбыз»,-дегенди ол.
Энчи эсни полициячыла административ бузукълукъланы азайтыугъа бургъандыла. Озгъан жылда инспекторланы ишлерини эмда автоматизацияланнган видеосистеманы хайырындан жолда жюрюуню жорукъларына 1,150 миллиондан аслам бузукълукъ этилгени тохташдырылгъанды. «Ол а Дагъыстан Республикада (867 минг), Ленинград (773 минг) эм Ярослав (838 минг) областьлада, Ставрополь (812 минг) эмда Красноярск крайла (1 миллион) дегенча уллу субъектледен да асламды»,-деп чертгенди докладчы.
Законла къатыланнганларына да къарамай, эсирип жолгъа чыкъгъанланы саны уллулай къалгъанды – 3 минг кезиу. Андан сора да, транспортну жюрютюрге эркинлиги болмай да 4 мингден аслам водитель тутулгъанды. «Жарсыугъа, жаяу адамла да низамны сакъламайдыла. Былтыр жолну эркин этилмеген жерде баргъанлары ючюн 9 минг адам жууапха тартылгъанды»,-дегенди ол.
Халны тапландырыр мурат бла полициячыла тюрлю-тюрлю профилактика ишле толтургъандыла. Ол санда «Кеф водитель», «Сабийлеге кресло», «Автобус. Такси», «Перевозчик», «Жаяу адам» эм башхала. Битеу да бирге уа 102 республикалы рейд бардырылгъанды, аланы кезиуюнде 36 минг бузукълукъ ачыкъланнганды. 
 Болсада жолда жаяу адамла ачыгъан кезиулени тохтатыргъа онг болмагъанды. Былтыр аланы къатышыулары бла аварияланы саны 10 процентге  (171 кезиу), аладан ёлгенлени - 50 процентге (36 адам),  жаралы болгъанланы уа 3,8 процентге (138) ёсгенди. «Бу кёрюмдюле кёбейгенлерини сылтауларыны юслеринден айтханда,  аварияланы асламы кече болгъанларын, жолла кереклисича жарытылмагъанларын белгилерге боллукъду. Дагъыда бизни адамла асламында къара кийимле киедиле. Алай бла кече аланы кёрюрге онг болмай къалады.   36 адамдан 28-си авариягъа кече тюшгенлери да анга шагъатлыкъ этеди»,-деп къошханды полициячы.
Дагъыда жолдан ётерге эркин этилген жерледе ачыгъанланы саны да азаймайды. Муса Азраиловични айтханына кёре, быллай аманлыкъла  33 процентге ёсгендиле (40 кезиу), алада 4 адам жоюлгъанды.  40 авариядан 34-сю водитель переходда жаяу адамгъа жол бермегени бла байламлыдыла.  «Битеу бу жарсыулу ишле жолда жюрюуге къатышханла низамны сакъламагъанларыны, бир бирге хурмет этмегенлерини хатасындан болгъандыла»,-деп чертгенди ол.
Автоматизацияланнган видеофиксация системаны ишини юсюнден да айтылгъанды. Полициячыны билдиргенине кёре, бу системаны болушлугъу бла 895 мингден аслам бузукълукъну тохтатыргъа онг болгъанды. Бу ишни хайырлылыгъын белгилеп, системаны кенгертирге, анда ишлегенлени санын да кёбейтирге оноу этилгенди. 
Тюбешиуню ахырында Муса Азраилович журналистлени сорууларына жууапла бергенди.  Жолда жаяу адамла бла ангылатыу ишни толтурургъа кереклиси белгиленнгенди.  Полициячыны акъылына кёре, жолланы тийрелеринде чалдишле орнатыу, башха чырмаула салыу болушурукъду ачыгъанланы азайтыргъа. «Сёз ючюн, Идаров  орамда 2013 жылда тросс тартылгъанлы, алайда  бир адам да тюшмегенди авариягъа.  Алгъын а къаугъалы ишлени 20 проценти алайда болуучу эдиле. Быллай мадарла адамларыбызны жашауларын, саулукъларын да сакъларгъа болушурукъ эдиле»,-дегенди ол.

 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018