Регионланы парламентарийлерини кючлерин эмда сынауларын бирлешдириуню ахшы себеби

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде «Единая Россия» политика партияны Шимал-Кавказ федерал округда регионла аралы Координация советини келечилери, РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары Зураб Макиев, Геккиланы Заур, Артур  Таймазов, Елена Бондаренко, Юрий Левицкий эмда партияны СКФО-да бла ЮФО-да ара толтуруу комитетини департаментини таматасыны орунбасары  Александр Рябцев бла тюбешгенди. 

Республиканы оноучусу парламентарийлеге Къырал Думада кеслерини регионларыны сейирлерин къоруулагъанлары, магъаналы законопроектле хазырлагъанлары ючюн ыразылыгъын айтханды. Къонакъланы республиканы социал  сферасыны эм экономикасыны болумлары бла да къысха шагъырей этгенди. Власть органлагъа салыннган социал  борчланы толтуруугъа, айлыкъны заманында тёлеуге энчи магъана берилгенин чертгенди. «Ахыр тёрт жылны ичинде макроэкономика кёрюмдюле биле-биле ёсгендиле,   къытлыкъгъа да къарамай, Къабарты-Малкъар тутхучлу айныйды»,-деп къошханды. 
КъМР-ни бюджетини юсюнден айта, Юрий Коковарт жыллада  ичги затла чыгъарыуну тохтатыргъа, алай бла файдаланы акцизле бла байламлыгъын юзерге оноу этилгенин эсгертгенди. Аны ючюн бюджетге тюшген ахча юч кереге азайгъанды, болсада ол амал   бу сфераны бир низамгъа келтирирге онг бергенди дегенди. 

Партия бла байламлыкъланы юслеринден айта, республиканы Башчысы былтыр «Единая Россияны» программаларыны хайырындан элледе он маданият юй ишленнгенин, тёрт шахар округда паркла айбатландырылгъанларын, Нальчикде кёп къатлы юйлени арбазлары жангыртылгъанларын чертгенди.   Бу жумушлагъа федерал арадан бёлюннген ахча бла бирге республикада кесини юлюшюн къошханды. Быйыл да партия проектлени чеклеринде бир-бир элледе маданият юйлени тынгылы жангыртыргъа, муниципалитетледе орамланы тап халгъа келтирирге план  барды. 
Юрий Александрович «Этана» предприятие бла байламлы проектни  жашауда бардырыуну юсюнден оноу «Единая Россияны» съездинде этилгенин да эсгертгенди. Бюгюнлюкде аны  Россей бла Къытай бирге толтурадыла, эки къыралны да оноучулары ол жаны бла келишимни къабыл кёргендиле. «Аны 2030 жылгъа дери тамамларгъа борч салыннганды, заводну багъасы 10 миллиард доллардан асламды»,-дегенди ол.
Социал магъаналы жумушланы юслеринден айта, Юрий Коков сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясын юлгюге келтиргенди, аны Терекде бёлюмю къуралгъанын, быйыл жазда быллай учрежденияны Май районда ачаргъа белгиленнгенин  билдиргенди. Сёз Перинатал араны юсюнден да баргъанды. 
КъМР-ни Башчысы Терроризмге къажау комитетни болушлугъу бла адамланы къоркъуусузлукъларын жалчытыу жаны бла уллу иш толтурулгъанын да чертгенди. «Бюгюнлюкде республикада тынчды, адамла юйлеринден  къоркъмай чыгъадыла. Аны бла бирге уа туристлени кёбейтирге къолубуздан келгенди, жыл сайын аланы саны 30-40 процентге ёседи»,-деп къошханды.

Ызы бла къонакъла да сёлешгендиле. Координация советге башчылыкъны Зураб Макиев этеди. Ол бу органны къауумуну, борчларыны, не мурат бла къуралгъаныны юслеринден билдиргенди. Елена Бондаренко уа партия проектлени толтуруугъа жууаплыды. Ол былтыр КъМР-де ала бийик даражада бардырылгъанларын белгилегенди эмда  ишленнген объектле бла шагъырей болургъа сюйгенин айтханды.

Олимпиада оюнланы эки кере чемпиону Артур Таймазов а жаш адамланы юйретиу иш ючюн жууаплыды. Ол арт кезиуде волонтёр къымылдау иги да айныгъанын, аны келечилери магъаналы жумушла толтургъанларын чертгенди. «Алай ала хар бири да кеслери алларына ишлейдиле, байламлыкъла жокъдула»,- деп, аланы бирикдирир мурат бла волонтёрланы хазырлау жаны бла ара къуралгъанын билдиргенди. Аны къууанчлы халда ачылыуу 15 февральда Владикавказда Шимал Осетия къырал университетде бардырыллыкъды. 
-Бюгюнлюкде социал  сетьледе жаш адамла бир бирлери бла даулашханлай турадыла.  Ара уа аланы бирикдирирге, кёрюп болмаулукъну тохтатыргъа болушурукъду»,-деп къошханды эмда Юрий Коковну, волонтёрланы да араны ачылыууна чакъыргъанды. 
Юрий Левицкий а координация советле битеу федерал округлада къуралгъанларын, ала субъектледе законла чыгъарыучу органлада партияны фракцияларын бирикдирирге онг бергенлерин чертгенди. «Алай бла регионланы парламентарийлерини  башламчылыкълары Къырал Думагъа къысха заманны ичинде кёргюзтюллюкдюле»,-дегенди ол.   
Тюбешиуде башха соруула да сюзюлгендиле. Анга «Единая Россияны» КъМР-де регион бёлюмюню секретары Михаил Афашагов эмда аны толтуруу комитетини башчысы Дмитрий Парафилов да къатышхандыла.

 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018