Къууанчны, жарыкълыкъны, чыгъармачылыкъны айрыкамы

Кёп болмай ачылгъан, бусагъатда излемлеге кёре ишленнген, жылы, жарыкъ Маданият юй лашкутачыланы кесине тартады. Мында Жангы жылны къууанчы ариу халда ётгенди. Кёп болмай а элге ол мекямны художестволу таматасы Къартлыкъланы Земфира чакъырып, сыйлы къонакъла келгендиле – директорлары Жангуразланы Мажитни башчылыгъында Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драмтеатрны артистлери.
Концерт программагъа къараргъа мында жашагъанланы асламы саулай юйюрлери бла жыйылгъандыла. Тюбешиу сейир халда баргъанды – ол кюн сахнагъа театрны тёрт тёлюсюню келечилери да чыкъгъандыла. Артистле Токумаланы Жагъафарны «Чонай къатын алады» деген спектаклинден, башха оюнладан да юзюкле кёргюзтгендиле. Гергокъаланы Халимат бла Мызыланы Аубекир а Ахматланы Любаны сёзлерине Мамайланы Фатима жазгъан «Сен кетсенг» деген жырны жырлагъандыла. 
Къараучулагъа айланып, Мажит бу ариу Маданият юйню ачылгъаны бла элни жамауатын алгъышлагъанды, бу ишни къурагъанлагъа да ыразылыгъын билдиргенди. Ол мындан арысында да бу мекямда жаланда иги, ариу ишле этилсинле, халкъ бери къууанчха жыйылсын дегенди.
Эллилени атындан Бёзюланы Музафар сёлешгенди. Ол да артистлеге ыразылыгъын айтып, бюгюн лашкутачыла бек къууаннганларын белгилеп, артистлени мындан арысында да  бийик жетишимли  болурларын сюйгенин билдиргенди. 
Концерт программа бошалгъандан сора жыйылгъанла эркин халда къонакъла бла ушакъ этгендиле, бу тюбешиуню эсде тутарча суратха тюшгендиле. Бери келгенлени хар бири да бу ингирни, жюрек ыразылыкъларыны юсюнден алда да кёп ушакъ этериклери сёзсюздю.
Къартлыкъланы Земфира айтханнга кёре, тюрлю-тюрлю тюбешиуле мында терк-терк бара турлукъдула. Ёсе келген тёлюню юйретиуде аланы  магъаналары уллуду.  Дагъыда Маданият юйню ишчилери мында чыгъармачылыкъ жаны бла тюрлю-тюрлю кружокла да ачаргъа умутлудула. Ол жумушха устазланы да къатышдырып, хунерли сабийлени ачыкъларгъа, аланы билимлерин ёсдюрюрге кюреширикдиле. 

 

Анатолий Темиров.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018