Хапарлылыкъ бла шагъырейлик - тюз белгиле

«Студент десант» битеуроссей акцияны чеклеринде РФ-ни МВД-сыны Черек эм Элбрус районланы бёлюмлеринде жаш адамлагъа экскурсияла къуралгъандыла, деп билдиргендиле бизге ведомстводан. 
Черекчи полициячыла жашланы бла къызланы ишлерини энчиликлери бла шагъырейлендиргендиле. Алагъа къуллукъ этгенден сора право низамны сакълаучула къалай солугъанларыны юсюнден айтхандыла. Психолог аланы адамны ич дуниясын, итиниулюгюн ачыкълагъан тестле жазаргъа да чакъыргъанды. 
Кадрла жаны бла бёлюмню къуллукъчулары уа бу куллукъгъа къалай кирирге боллугъун ангылатхандыла. Жашла бла къызла жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этилгенлерин эсепге алгъан системаны иши бла танышдыргъандыла, алагъа кеси ыразылыгъы бла къуралгъан халкъ дружинагъа къалай кирирге боллугъун, аны келечилерини  борчларын бла эркинликлерин да ангылатхандыла. 
 Элбрусчу право низамны сакълаучула уа  Тырныауузну школларыны тамата классларыны окъуучуларын жолда жюрюуню жорукъларын бузгъанланы ачыкъларгъа рейдге чакъыргъандыла. Бу ишге Жамауат советни келечиси Хапайланы Низар да къатышханды. 
Биринчиден, ала полициячыла къуллукъларында хайырланнган энчи приборла къалай ишлегенлерин кёргендиле, машинаны тинтгенде къаллай жорукъла сакъларгъа, водительден къаллай документле излерге, аладан жалгъанла бар эселе, аны къалай тохташдырыргъа боллугъуна юйреннгендиле. Рейдден сора уа школчуланы инспекторлагъа соруула берирге онглары болгъанды.

 

Токъланы Фатима

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018