Къумач согъууда къолайлы тюрлениуле

Къабарты-Малкъарда къумач согъуу промышленностьда былтыр производство отуз процентге  ёсгенди. Анга бёлюмде жангы предприятияла къуралгъанлары эмда  оборудование жангыртылгъаны себеплик этгенди.
- Озгъан жылда къумачдан тюрлю-тюрлю затланы жарашдырыуда - 32,1, юс кийимле тигиуде - 8,3, териден  абериле этиуде 11,2 процентге айнытыу болгъанды.   Бюгюнлюкде биз тюрлю-тюрлю товарла чыгъаргъан онбир фабрика бла байламлыкъ жюрютебиз. Ала оборудованияларын жангыртып, башха жерледе да бёлюмле ачадыла. 
Сёз ючюн, кийим чыгъаргъан цехле Нальчикде, Баксан, Терк эм Зольск районлада ишлейдиле. Чегемде териден абериле  жарашдыргъан, Нальчикде аякъ кийим этген, Терекде бла Прохладныйде уа аскерчилеге кийимле тикген фабрикала ишлейдиле. Бюгюнлюкде бу бёлюмде он предприятие барды. Аланы барында да мингден аслам адам урунады, кеслерини да кёбюсю  тиширыуладыла, - деп билдиргенди КъМР-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосуну предприятияла эм промышленность комплекс бла ишлеген бёлюмюню таматасы  Леонид Гербер. 

 

Курданланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018