Тазалыкъ, жарыкълыкъ, къайгъырыулукъ, сюймеклик

Жанхотия уллу тау эллерибизден бириди. Бахсан ауузу башланнган жерде, ариу ёзенде орналыпды. Аны орта орамы кенгди, ариуду. Машинала  тохтаусуз жюрюйдюле. Почта, эл советни мекямы, бир ненча гитче тюкен арада орналыпдыла. Аладан ёргерек барып сол къолгъа кирсенг, кенг тюзде эки къатлы журт. Мында сабий сад орналыпды. 
Къабакъдан ётгенлей, бек алгъа тийреде тазалыкъгъа эс бураса. Тёрт жыйырмадан артыкъ сабий болгъан жерде бир къагъыт журунчукъ атылып кёрмезсе. Арбазыны бир жанында уа айбат терекле, тюрлю-тюрлю гыллыучала. 
Мекямны тыш сыфатына къарасанг, жангы бояу урулуп,  кёп болмай ремонт этилгени кёрюнюп турады. Алагъа да эс буруп, эшикни ачып, ары киргенибизлей, аллыбызгъа сабий садны кюндюзгю къалаууру Анета Тезова чыгъып, кимле болгъанларыбызны соруп, нёгерими, мени да таматалары Османланы Жамилягъа ашырды.
Ол мында бу учреждение ачылгъанлы бери урунады. Алгъа юйретиучю болуп тургъанды, кёп жылладан бериу уа таматаны къуллугъундады. Жамиля ишни тап къурай билген башчыладанды. Аны келген комиссияла да чертип, хар заманда коллективге бийик багъа берип кетедиле.
- Алгъын  жыллада сабийле аслам эдиле, - дейди ол бизни бла ушагъында. – Быйыл а жаланда сексен бир боладыла. Аз-кёп эселе да, биз алагъа тийишлисича къарайбыз. Ариу къылыкъгъа юйретебиз. Тюрлю-тюрлю оюнла къурайбыз, сурат ишлетебиз. Кюннге тёрт кере ашатабыз. Шапабыз Фатима Тезова татыулу аш биширеди. Къызчыкъла, жашчыкъла кюнлерин зауукълу ётдюредиле.
Жамиля, ишчи нёгерлерин да кётюре, кёллендире билгенледенди. Ала да оноучуларыны бетин жоймай, борчларын тамамлагъандан сора да, жай каникулланы кезиуюнде мекямгъа ремонт этедиле, тийрени тазалыкъда тутадыла, буюрулгъан ишни айыпсыз толтурадыла. 
- Сабийни сюйгенден сора да, аны ангыларгъа, билирге керекди, – деп ушакъны андан ары бардырады махкемени таматасы. - Хыпыяр жашчыкъла, къызчыкъла да тюбейдиле. Алагъа ариу айтып, жюреклерине жол табаргъа кюрешебиз. 
Бу огъурлу ишде анга болушханла уа Ёзденланы Клара, Дадуланы Насима, Жаппуланы Халимат, Локияланы Рита бла Налжан. Ботталаны Альбина уа сабийлени жырларгъа юйретеди.Быладан сора да, Мадина Гусейнова, Абдуллаланы Латифа, Тилланы Рита ишлейдиле мында. Ала хар бири кеси борчларын тынгылы тамамлайдыла. Жамиля айтханлай, хар бири да гитчечикле ючюн жанларын берликдиле.Район башчыларындан бири Рустам Канаметов да сабий садха дайым кёз-къулакъ болгъанлай турады. Былтыр къурулуш материалла бла иги болушханды.
Алайды да, Жанхотия элни сабий садыны коллективи ишин мындан арысында да тийишли тамамлар деп ышанабыз. Башында сагъынылгъан адамла уруннган жерде алайсыз боллукъ болмаз.

 

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018