Жерибиз бла ёхтемленирге, аны кёз гинжича сакъларгъа талпындыргъан фильм

Бу кюнледе КъМР-ни Культура фондунда  республиканы Кинематографистлерини союзуну  таматасы Владимир Вороковну «Эльбрусград» деген документли фильмини презентациясы къуралгъанды. Ол «Приэльбрусье»  миллет паркгъа жораланнганды. 
Владимир Халидович аны юсюнден хазна бериуле этилмегенин энчи чертип, бу ишни уллу сюймеклик бла хазырлагъанын айтханды тюбешиуню чегинде. Минги тауну  тийресинде кёп кере болгъанын, анда жашагъанланы асламысын таныгъанын да белгилегенди ол. 

Дагъыда фильмни жарашдырыргъа болушхан къауумну сахнагъа чакъырып, хар бирине да ыразылыгъын билдиргенди. Чыгъарма  33-ден аслам регионнга жиберилгенин эм Россейни Кинематографистлерини  союзунда  кёргюзтюлгенин да чертгенди режиссёр. 
Ызы бла жыйылгъанла фильмге къарагъандыла. Минги тауну тамаша табийгъатын,  аны тарыхына, нарт эпосда  аны юсюнден айтылгъан таурухланы, Уллу Ата  журт урушну заманында  мында болгъан сермешлени да эсгергендиле кинолентада. Деменгили Элбрус жангыз да къарачайлылагъа бла малкъарлылагъа угъай, Кавказда жашагъан башха миллетлеге да сыйлы кёрюннгени, хар тилде да аны кесини аты болгъаны да айтылгъанды.

Жашауларын Минги тау бла байлагъан Залийханланы юйюрлери да сагъынылгъанды анда: Чокка 116 жыл жашагъаны, тёппеге уа 209 кере кётюрюлгени, аллай ёрлеулеринден  бири уа 1968 жылда анга  110 жыл толгъанда болгъаны да. Залийхан улуну архивде сакъланнган видеоларын да кёргюзтгендиле. Сыйлы акъсакъалны жашларыны миллетлерине, туугъан журтларына салгъан къыйынлары да энчи белгиленнгенди.
Фильм бошалгъандан сора   сёзню «Приэльбрусье»  миллет паркны директору, Чокканы туудугъу Залийханланы Юрийге бергендиле. «Отуз жылны ичинде бу тийрени юсюнден быллай документли фильм этилмегенди. Бек жаратханма. Энди барыргъа тюшген симпозиумлагъа аны элтиригиме ишексизме», -дегенди ол. 

КъМР-ни Башчысында эксперт- аналитика советни таматасы Пшикан Таов да фильмни хазырлагъанлагъа  ыспас этгенди. Миллет парк жангыз да Къабарты-Малкъарны угъай, саулай Россейни эм сюйген жерлеринден бириди, дегенди. Жыл сайын  башха-башха регионладан, тыш къыралладан да солургъа келгенлени саны  кёбейгенлей тургъаны да аны ючюн болгъанын чертеди.
КъМР-ни Муслийманларыны дин управленияларыны  председателини орунбасары Алим Сижажев а фильмни  атын жаратханын букъдурмагъанды. «Хар жылдан бу тийрелеге  солургъа келгенлени саны кёбейе баргъаны  табийгъатны тазалыгъына  заранды»,-дегенди ол. Ол хаталаны кетерир ючюн ала «Чистый Эльбрус» акцияны жыл сайын  бардыргъанларын да белгилегенди. Биринчи кезиуледе  туристле  ол жумушха сансыз болсала да, бусагъатда уа, акциягъа кеслери да тири къатышып, болушлукъ этип башлагъанлары аны бек къууандыргъанын айтханды.
«Эльбрусград», сёзсюз, сёлешгенле кётюрген проблемалагъа, жарсыулагъа, къууанчлагъа эс бурургъа, жерибизни энчилигин ангыларгъа, аны сакъларгъа аталгъан къыйматлы чыгъармады.

 

Темуккуланы Аминат.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018